Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

PKA -et enzym som påvirker hukommelse og kreft

Reidun Kristin Kopperud   
Reidun Kristin Kopperud disputerer torsdag 8. desember 2005 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Novel aspects of regulation and activation of the cAMP-dependent protein kinase”

cAMP-avhengig protein kinase (PKA) ble oppdaget for 50 år siden av E. Fisher og E. Krebs som siden fikk Nobelprisen i medisin for funnet. PKA er et enzym som finnes i de aller fleste organismer, og er involvert i kontroll av mange cellulære prosesser som cellevekst, produksjon av kjønnshormon, hukommelse, transport av insulin og forbrenning av fett. Feil eller endringer i PKA-aktiviteten kan føre til alvorlige sykdommer som kreft og Alzheimer.

Kopperud sitt arbeid omhandler aktiverings- og reguleringsmekanismer for PKA. Aktivering av PKA i cellene skjer ved at signalmolekylet cAMP binder seg til den regulatoriske delen av PKA, og den aktive, katalytiske delen blir frigitt. En har trodd at binding av cAMP fører til 100 % aktivering av PKA, men i denne avhandlingen viser Kopperud at graden av aktivering er regulert av PKA-nivået i cellene. Ved å øke produksjonen av den regulatoriske delen, vil cellene redusere enzymaktiviteten til tross for at cAMP er til stede, og motsatt, ved å redusere konsentrasjonen av den regulatoriske delen vil cellen øke PKA-aktiviteten ved cAMP stimulering. Det er tidligere vist at den regulatoriske delen av PKA blir brutt ned i nerveceller for at det skal kunne dannes hukommelse, og Kopperud sine funn forklarer nødvendigheten av denne nedbrytingen. Videre har Kopperud vist at økt produksjon av den regulatoriske delen hindrer celler i å utvikle nerveutløpere.

Arbeidet i Kopperud sin avhandling betegnes som grunnforskning og bidrar til økt kunnskap om reguleringmekanismene rundt PKA sin aktivitet og dermed bedre forståelse av cellulære prosesser der PKA er innvolvert. Denne kunnskapen kan bidra til å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder for sykdommer som kreft og Alzheimer.

Personalia:
Reidun Kristin Kopperud er født i 1968 og oppvokst på Sandvoll i Kvinnherad. Hun tok sin cand.scient eksamen i bioteknologi ved Universitetet i Bergen i 1994. Hennes doktorarbeid er utført ved Institutt for Biomedisin, Medisinsk Fakultet, UiB, lønnet av Norges Forskningsråd og Kreftforeningen. Hun er nå ansatt i Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2005, kl. 10:00, Aud 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, Bergen

Kontaktpersoner:
Reidun Kristin Kopperud, tlf 55586381/55586375 (a), , epost: reidun.kopperud@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side