Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Visualisering av kjønnscelle-utvikling hos sebrafisk

Anne Vatland Krøvel   
Anne Vatland Krøvel disputerer fredag 2. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Exploring germline formation and gametogenesis in zebrafish using a vas::EGFP transgene”

Alle dyr som formerer seg ved kjønnet formering produserer kjønnsceller, sæd- eller eggceller. Kimceller er forløperne til kjønnscellene og settes til side veldig tidlig i fosterutviklingen, mens resten av kroppen fortsetter å utvikle seg. Kimcellelinjen er veldig viktig fordi den viderefører slektenes genetiske materiale. Dersom kimcellelinjen ikke dannes eller ikke utvikler seg riktig blir konsekvensen nedsatt fruktbarhet eller sterile dyr. Hvordan kimceller dannes og utvikler seg til kjønnsceller er derfor et av biologiens fundamentale spørsmål. Selv om kimcelleutvikling hos virveldyr har vært et aktivt forskningsfelt og man har fått mye ny kunnskap de siste årene, er det fortsatt veldig lite kjent om hva som skjer på molekylnivå.

Vasa er et gen som uttrykkes på tilnærmet alle stadier i kimcelleutviklingen og kan derfor brukes som en markør for denne cellelinjen. Målet med denne avhandlingen har først og fremst vært å utnytte noen av egenskapene til vasa for å utvikle et verktøy som kan brukes til å visualisere de ulike stadiene i kimcellelinjens utvikling hos levende sebrafisk. I tillegg har det vært et mål å lære mer om egenskapene til vasa for å finne ut mer om hvilken rolle dette genet har i kimcellelinjen.

Avhandlingen beskriver blant annet hvordan man har klart å merke kimcellelinjen og hvilke nytteområder dette har i videre studier av denne viktige cellelinjen. For eksempel har ikke sebrafisk kjønnskromosomer slik som vi mennesker, og derfor har det til nå ikke vært mulig å kjønnsbestemme levende sebrafisk før de er nesten kjønnsmodne. I dette arbeidet er det vist at sebrafisk vasa finnes i to ulike varianter, hvor den ene uttrykkes forskjellig i hanner og hunner. Det har vist seg at de merkede fiskene kun etterligner mønsteret til den varianten som uttrykkes forskjellig under kjønnsutviklingen og dermed har man nå for første gang muligheten til å følge prosessen i levende dyr fra det tidsrommet kjønnet bestemmes.

Personalia:
Anne Vatland Krøvel er født i 1974 og vokste opp på Nærbø på Jæren. I oktober 1999 avla hun sin Cand. scient eksamen ved Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Hovedfagsarbeidet ble utført ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology med Dr. Lisbeth Charlotte Olsen som hovedveileder. Doktorgradsarbeidet er en videreføring av dette og i 2001 ble hun ansatt som stipendiat i Lisbeth C. Olsens forskningsgruppe, samtidig som hun ble tatt opp som doktorgradsstudent ved Molekylærbiologisk institutt ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2005, kl. 10:15, Rom 2144, 2. etg., Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Anne Vatland Krøvel, epost: anne.vatland@sars.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side