Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sosial kompetanse i skolen

Torill M. B. Larsen   
Torill M. B. Larsen disputerer 15.desember 2005 for PhD-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Evaluating principal`s and teacher`s implementation of Second Step. A case study of four Norwegian primary schools”

Torill Larsens doktorgradsarbeid undersøker implementeringen konkretisert som iverksetting og gjennomføring av Steg for Steg (Second Step), som er et undervisningsopplegg for trening av sosial kompetanse. Mer enn femti prosent av norske barneskoler er på en eller annen måte involvert i bruk av dette programmet. Ved evaluering av elevrettede tiltak eller undervisningsopplegg i skolen legges det ofte liten vekt på å utarbeide tilnærminger for å kartlegge hvordan selve implementeringen av tiltaket skjer. Dermed har det vært vanskelig å vite om eventuell manglende effekt av tiltaket/ undervisningsopplegget skyldes programmet i seg selv eller kan tilskrives implementeringen av programmet.

Larsen har i sitt arbeid studert fire norske barneskoler for å skaffe ny kunnskap om hvilke faktorer på individ (lærer)- og organisasjonsnivå (skole) som kan tenkes å påvirke en effektiv implementering sett fra læreres og rektorers ståsted. Et sentralt fokus i hennes arbeid har derfor vært å se på faktorer på lærer- og skolenivå som fasiliterer lærernes arbeid på en slik måte at de blir motiverte og gjennomfører tiltaket i samsvar med de skisserte intensjonene for programmet.

Når det gjelder organisatoriske faktorer, viser resultatene at rektor spiller en nøkkelrolle i forhold til om programmet ble implementert på hele skolen og om det ble videreført etter innføringsperioden. Formalisering av programmet som del av skolens virksomhet ble funnet å være viktig i denne sammenheng, men ikke tilstrekkelig for å sikre videreføring. Rektors rolle som leder og administrator viste seg å ha større innvirkning på graden av videreføring blant lærerne enn bare formalisering. Lærerne fremhevet betydningen av rektors lederegenskaper i form av å være samtalepartner, inspirator og motivator.

Resultatene viser at rektorene i for stor grad la vekt på administrativ tilrettelegging for bruken av programmet gjennom å tilby opplæring, allokere ressurser og ta det inn i skolens handlingsplaner, men la for liten vekt på å følge opp lærernes arbeid og å forankre programmets misjon og visjon i skolen som helhet. Fra lærernes ståsted fant en at der var stor variasjon med hensyn til hvordan de brukte programmet og i hvilken grad de gjorde endringer. Samlet sett delte lærerne seg i to hovedgrupper hvor den ene gruppen brukte programmet for å forebygge sosiale konflikter, mens den andre brukte det mer som et problemløsningsverktøy når konkrete konfliktsituasjoner oppstod. Resultatene viser også at lærerne opplevde at bruken av Steg for Steg påvirket dem og gjorde at de ble mer bevisste og flinkere til å lese sosiale situasjoner. De opplevde også at de endret sin praksis ved at de ble mer demokratiske i form av at de i større grad inviterte elevene til å komme med egne tanker og meninger.

Personalia:
Torill M. B. Larsen er født i Bergen i 1967. Hun er utdannet sykepleier fra Betanien Sykepleierhøgskole i 1993 og tok Hovedfag Helsefag, Studieretning for Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen i 2000. Larsen ble tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i mars 2003. Hun er nå ansatt som førstelektor ved Institutt for utdanning og helse, HEMIL-senteret. Stiftelsen Helse og Rehabilitering har finansiert doktorgraden hennes.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.12.2005, kl. 18:00. Oppgitt emne: ”Kan sosial-kognitiv trening forebygge og redusere problematferd hos barn og unge? Drøft spørsmålet med utgangspunkt i effektstudier”
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Torill M. B. Larsen, 55589826, epost: Torill.Larsen@psyhp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side