Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Reservoarmodellering

Martha Økland Lien   
Martha Økland Lien disputerer fredag 24. juni for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Adaptive methods for permeability estimation and smart well management".

Et oljereservoar består av ulike porøse media. Disse vil igjen beskrives av bergartsparametere med stor romlig variasjon. Gode estimater av disse parametrene er viktig for utvinning av oljefelt. Direkte målinger av bergartsparametrene vil generelt ikke være tilgjengelige, en må derfor basere estimeringen på indirekte målinger. En viktig informasjonskilde vil her våre produksjonsdata, det vil si trykk- og ratemålinger fra brønner under produksjon. Et hovedtema i oppgaven er estimering av bergartsparametre basert på trykkdata. For dette er både analytiske og numeriske metoder benyttet, med spesielt fokus på adaptiv multiskala estimering og bruk av nivåkurver. I siste del av arbeidet anvendes multiskala estimering for å finne optimal brønnstyring gitt ny smartbrønnteknologi.

Personalia:
Martha Økland Lien er født i Bergen i 1977. Hun ble cand.scient i anvendt matematikk ved UiB i 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk
Institutt og Senter for Integrert Petroleumsforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2005, kl. 13:00, Auditorium Pi, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Martha Ø. Lien, epost: martha.lien@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side