Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet

Bent Liisberg disputerer fredag 4. november 2005 for dr. juris-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Læren om mildere erstatningsansvar ved svikt i offentlig servicevirksomhet – en juridisk vranglære?”

Tema for avhandlingen er den juridiske lære om at offentlig servicevirksomhet er undergitt et særlig moderat erstatningsansvar, i form av en særegen mild culpanorm (skyldregel) med egen separat identitet, systematisk og logisk atskilt fra den alminnelige culparegel. På grunnlag av høyesterettspraksis og lovforarbeider, og med røtter i den gamle doktrine om statens ansvarsfrihet, ble læren utviklet i juridisk teori på 1980-tallet, og har vunnet tilslutning i en serie høyesterettsdommer fra 1990- og 2000-årene. Læren fremstår i dag som en etablert rettssannhet, hevdet av en kompakt juridisk teori.

Gjennom kritisk analyse av rettskildebruk og argumentasjonsteknikk i norsk teori og høyesterettspraksis tar fremstillingen sikte på å påvise at læren om det milde culpaansvar hviler på sviktende grunnlag rettskildemessig og intellektuelt, og at læren hverken ut fra sitt eget grunnlag eller nyere høyesterettspraksis lar seg hevde som gjeldende rett. Tvert imot kan det identifiseres en alternativ linje i rettskildematerialet, som gir en positivert plattform for en ny og «omvendt» ansvarslære, med argumentasjonskraft i favør av et strengere og mer objektivert ansvar for offentlig servicevirksomhet enn det som følger av de alminnelige regler om arbeidsgiveransvar.

Personalia:
Bent Liisberg er født i 1950, og er født og oppvokst i Bergen. Han ble cand. jur. i 1976 og har siden 1977 (med kortere avbrudd) vært ansatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, fra 1984 som førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Om erstatningsansvar for rettsvillfarelse i og utenfor kontraktsforhold”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.11.2005, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Kontaktpersoner:
Bent Liisberg, tlf. 55 58 95 45, epost: liisberg@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side