Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kreative og innovative arbeidsteam - betydningen av arbeidsklimaet

Gro Ellen Mathisen   
Gro Ellen Mathisen disputerer 19. august for PhD-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Climates for creativity and innovation: Definitions, measurement, predictors, and consequences."

Teamorganisering i arbeidslivet er utbredt, og et formål med introduksjon av team er ofte å fremme nytenkning. Avhandlingen retter fokus mot hvordan arbeidsklima i team påvirker kreativitet og innovasjon, samt hvordan en kan måle egenskaper ved arbeidsklimaet.

Avhandlingen omfatter flere studier som til sammen inkluderer over 800 team fra flere ulike organisasjoner. Resultatene indikerer at fire klimafaktorer påvirker teamets kreativitet og innovasjon: 1) tilstedeværelse av tydelige og felles målsetninger som gir fokus og retning for ideer og kanalisering av ressursbruk, 2) teammedlemmenes opplevelse av miljøet som trygt slik at de tør å presentere ideer, 3) støtte fra andre teammedlemmer når man introduserer nye måter å gjøre ting på, og 4) en felles opptatthet av at oppgavene skal gjennomføres på best mulig måte og som en følge av dette gjennomføres hyppige evalueringer og forbedringer.

Et formål med avhandlingen var også å kartlegge egenskapene til et spørreskjema konstruert for å måle disse fire klimafaktorene, "Team Climate Inventory", og kvaliteten på dette ble funnet tilfredsstillende. Et viktig funn var at medlemmene innen teamene i stor grad hadde samsvarende oppfatninger av klima i sine respektive team, noe som gir støtte for at klima kan defineres som et teamfenomen og ikke bare som individuelle oppfatninger. Et annet formål med avhandlingen var å undersøke en antakelse om at personlighetssammensetningen i team vil påvirke kreative og innovative klima, men resultatene viste kun moderat støtte for denne antakelsen.

En praktisk implikasjon av Mathisens avhandling, er at ledere som ønsker å fremme kreativitet og innovasjon bør jobbe aktivt med arbeidsklimaet i teamene. Målinger av klima kan bidra til å identifisere områder med forbedringsmuligheter, samt til å evaluere effekten av eventuelle organisatoriske endringer eller intervensjonstiltak.

Personalia:
Gro Ellen Mathisen er født i Stavanger 24.12.1967. Hun avla psykologisk embedseksamen ved Universitetet i Bergen i 1997. Hun arbeidet to år som høgskolelektor ved Høgskolen i Stavanger før hun ble ansatt som stipendiat ved samme sted. Stipendiatet har vært finansiert av Universitetsfondet i Rogaland. Professor Ståle Einarsen har vært faglig veileder under doktorgradsarbeidet. Gro Ellen Mathisen er nå ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.08.2005, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Psychological and organizational climate research from different cultural perspectives"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.08.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Gro Ellen Mathisen, 51 83 37 61 / 95 88 22 45 , epost: gro.e.mathisen@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side