Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fokusering av lys i anisotrope krystaller

Momodou Jain disputerer 27. mai 2005 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Focusing of electromagnetic waves into biaxial and unixial crystals"

Anisotrope krystaller brukes i mange ulike anvendelser innen moderne optisk teknologi, f.eks. til å lage frekvensdoblet lys. Frekvensdobling betyr at vi sender lys inn i en krystall med en gitt frekvens eller bølgelengde og får ut lys med dobbelt så høy frekvens eller halvparten så lang bølgelengde. Sender vi rødt lys inn, får vi blått lys ut. Dette kan vi bl.a. utnytte til å lage lasere med kortbølget lys. Frekvensdobling betyr at vi sender lys inn i en krystall med en gitt frekvens eller bølgelengde og får ut lys med dobbelt så høy frekvens. Vårt utgangspunktet er eksisterende eksakte løsninger for fokusert lys inn i en biaksial eller uniaksial krystall. Men disse løsningene er svært tidkrevende å evaluere og vanskelig å tolke. For å bøte på det første problemet har vi brukt nøyaktige asymptotiske metoder til å lage løsninger som gir en meget betydelig reduksjon i beregningstiden uten at det går ut over nøyaktigheten.

Et av hovedmålene i denne avhandlingen har vært å sammenligne eksakte og paraksiale beregninger for fokusert lys inn i en biaksial eller uniaksial krystall for å kunne bestemme gyldighetsområdet for paraksialløsningene. For tilstrekkelig små aperturer har vi funnet at de enkle og hurtige paraksialløsningene gir praktisk talt samme svar som de regnekrevende eksakte løsningene. Et annet hovedmål har vært å sammenligne numeriske beregninger med eksperimentelle resultater for fokusering av lys inn i biaksiale eller uniaksiale krystaller. Her har vi funnet godt samsvar mellom målinger og numeriske beregninger basert på de paraksiale løsningene.

Personalia:
Momodou Jain er født i Gambia i 1958. Han tok cand. scient.-graden i Fiber Optics ved universitetet i Bergen i 1994.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2005, kl. 13:00, Auditorium 2, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Momodou Jain, tlf (220)4372212, epost: momodoujain@yahoo.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side