Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lys og liv i Afrika: Overvåking av miljøet i Lake Victoria

Willy Okullo   
Willy Okullo disputerer 25. august 2005 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Light and Life in African Environment: Environmental monitoring of Lake Victoria".

Lake Victoria er den største innsjøen i Afrika med et samlet areal på 68 800 kvadratkilometer. For Kenya, Uganda og Tanzania, som deler innsjøen mellom seg, har den svært stor økonomisk betydning. Fiskeriene er viktige både for innenlands konsum og eksport. Innsjøen gir vann til husholdninger og landbruk, samt til produksjon av vannkraft, og den er viktig for rekreasjon og turisme. Men innsjøen mottar avløp fra husholdninger, landbruk og industri, og dette har ført til betydelige problemer i form av økt næringstilførsel og utdøende fiskearter etterhvert som befolkningspresset har økt.

Den økende forurensningen har alvorlige konsekvenser for Victoriasjøens økologiske system, og dette har ført til behov for overvåkning av innsjøen fra satellitt. I denne sammenheng er optiske målinger av spesiell interesse, fordi livet i innsjøen avhenger av tilgangen på lys. Ved å måle lys på forskjellige dyp i innsjøen samtidig med at vi måler konsentrasjon av alger og andre typer partikler, innkommende lys fra solen, og tilbakespredt lys fra vannet, kan vi utvikle optiske modeller som setter oss i stand til overvåke innsjøens økologiske tilstand fra satellitt.

I dette prosjektet har vi utviklet bio-optiske modeller som beskriver sammenhengen mellom vannets innhold av alger og andre partikler og dets optiske egenskaper, dvs. dets evne til å absorbere og spre lys, ved å bruke en kombinasjon av feltmålinger og teoretiske beregninger. Ved hjelp av disse modellene kan vi beregne lysmengden på ethvert dyp i innsjøen, og vi kan bruke dem til å bestemme vannets alger og andre typer partikler ved å måle dets farve sett fra en satellitt.

Som et ledd i å undersøke muligheten for satellittovervåkning av Lake Victoria, har vi utført sammenligninger av vannets egenskaper målt in situ med dem bestemt ut fra satellittmålinger av vannets farve. Disse sammenligningene understreker betydningen av å utvikle stedsspesifikke optiske modeller basert på lokale feltmålinger, samt forbedre eksisterende algoritmer for fjernmåling av innsjøer.

Personalia:
Willy Okullo ble født i 1974 i Lira, Uganda. Han tok mastergraden ved Universitetet i Bergen i 2002 og startet samme året på doktorgraden.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2005, kl. 12:00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Willy Okullo, epost: willy.okullo@ift.uib.no; willyokullo@yahoo.com; wokullo@physics.mak.ac.ug
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side