Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Separasjon av vann i råoljen etter produksjon

Bo Peng   
Bo Peng disputerer torsdag 20. januar for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Film Self-assembly properties of vacuum residua from crude oiland correlation to the stability of water/crude oil emulsions."

Vann er alltid tilstede ved oljeproduksjon. I utvinningsprosessen blandes vann og råolje slik at en får små dråper av vann i oljen, en såkalt emulsjon. I mange tilfeller vil denne vann i olje-emulsjonen være stabil slik at det er vanskelig å separere vannet fra oljen. Hovedårsaken til denne stabiliteten er antatt å være spesielle komponenter i råoljen som danner et lag mellom vanndråpene og oljen, og hindrer at vanndråpene slår seg sammen og separerer. Det er derfor av betydelig interesse å kartlegge hvilke komponenter i råoljen som bidrar til å stabilisere disse vann i olje-emulsjonene og samtidig få en bedre forståelse av hvordan de virker. Ved hjelp av en moderne separasjonsmetode basert på såkalt superkritisk væske-ekstraksjon har en delt opp råoljen i mange fraksjoner slik at hver fraksjon inneholder molekyler av samme størrelse eller mer korrekt med omtrent samme molekylvekt. De enkelte fraksjonene har så blitt analysert for å få best mulig kunnskap om molekylstrukturen. Hver enkelt fraksjon har så blitt studert for seg for å finne ut hvordan akkurat denne molekylstørrelse og molekylstruktur innvirker på stabiliteten av vann i olje. I korte trekk viser undersøkelsene at de aktive molekylene kan danne en strukturert film på grenseflaten mellom vanndråpene og oljen. Strukturen varierer fra fraksjon til fraksjon, den kan være fleksibel og lett sammenpressbar for enkelte fraksjoner, stiv og lite sammenpressbar for andre fraksjoner, og den kan påvirkes av pH til vannet eller av salt som måtte være løst i vannet. Ved å bruke avansert multivariat statistikk på data-settet har en funnet interessante korrelasjoner mellom molekylære strukturer og stabilitet av vann i olje-emulsjoner.

Personalia:
Bo Peng født 25.12 1969 i Ping Xian, Jiangxi provinsen i Kina. Han fullførte mastergraden ved Dalian University of Technology, Kina i 1993. Han er tilsatt ved Beijing University of Petroleum, men har de siste tre årene hatt permisjon for å ta dr. graden ved CIPR/Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2005, kl. 10:30, Rom 3069, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Bo Peng, epost: Bo.Peng@student.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side