Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nyrenes filtrasjon under hormonpåvirkning

Anca Beatrice Roald   
Anca Beatrice Roald disputerer fredag 14. januar for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Regulation of the Intracortical Distribution of Glomerular Filtration in the Rat Kidney".

Nyrene hos mennesket inneholder ca. 2 millioner nefroner som har til oppgave å skille ut de mengder vann, salt og avfallsprodukter som er nødvendig for at kroppens væskevolum skal opprettholdes på et normalt nivå og ha en normal sammensetning. Hele prosessen er avhengig av en høy og velregulert blodgjennomstrømning og filtrasjon i nyrebarkens glomeruluskapillærer. Filtrasjonen innerst i nyrebarken er av spesiell interesse fordi den er nødvendig for å produsere en konsentrert urin. Det uvisst om endringer i filtratfordelingen mellom overfladisk og dyp nyrebark er av betydning for regulering av saltutskillelse og blodtrykk. Ved hjelp av aprotininmetoden kan filtrasjonen i dype og overfladiske områder av nyrebarken måles under påvirkning av substanser som er antatt å være viktig for regulering av vann og saltbalanse.

Avhandlingen inneholder to deler. I den første sammenlignes nyrens behandling av aprotinin, et polypeptid, med nyrens behandling av cystatin C som er et annet og litt større polypeptid som brukes i klinikken til å måle nyrefunksjon. Vi finner at også cystatin C kan brukes for måling av regional og total filtrasjon i nyren, men for gjentatte filtrasjonsmålinger er aprotininmetoden best.

I den andre delen av arbeidet anvendes aprotininmetoden til å studere filtrasjon i dype og overfladiske områder av nyrebarken hos rotter med normalt og høyt blodtrykk, under påvirkning av antidiuretisk hormon (også kalt vasopressin). Dette hormonet har to hovedeffekter i kroppen: Den ene, som er den viktigste og som skjer daglig, er å reabsorbere vann fra samlerørene under urinkonsentreringen. Den andre effekten er å trekke sammen blodkarene når blodtrykket faller i akutte situasjoner som sjokk og store blodtap. Vi fant at dette hormonet påvirker filtrasjonen tilnærmet likt i alle områdene av nyrebarken. De små forskjellene mellom dype og overfladiske områder spiller neppe noen stor rolle for vannkonserveringen i kroppen.

Avhandlingen bidrar til å kartlegge nyrenes behandling av cystatin C og til bedre forståelse av hvordan antidiuretisk hormon påvirker glomerulær filtrasjon.

Personalia:
Anca Beatrice Roald (f. 1966) er født og oppvokst i Romania og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bucuresti i 1991. Hun ble godkjent lege i Norge i 2001 ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider som assistentlege ved Øyeavdelingen ved Førde Sentralsykehus og spesialiserer seg innenfor oftalmologi. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for Biomedisin, Fysiologisk seksjon og Nyreforskningsgruppen, Institutt for Indremedisin ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen er gjennomført med finansiell støtte fra Universitetet i Bergen og Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.01.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Vasopressins - clinical uses."
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.01.2005, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Anca Beatrice Roald, epost: ancaroald@hotmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side