Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva vil det si å forstå funksjonshemming pedagogisk?

Tone Sævi   
Cand. polit. Tone Sævi disputerer 2.september 2005 for dr.philos.graden ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen med avhandlingen:

Seeing Disability Pedagogically. The Lived Experience of Disability in the Pedagogical Encounter

Avhandlingen tar sikte på å synliggjøre og utdype forståelsen av hvordan intellektuell/fysisk funksjonshemming oppleves i den pedagogiske relasjonen, med særlig fokus på funksjonshemmede studenters erfaring. Ved hjelp av en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming til empiri fra en gruppe studenter og lærere ved tilpasset opplæring i videregående skole, utvikles ny innsikt og en dypere forståelse for studenters og læreres opplevelse av pedagogiske relasjoner og situasjoner. Resultatene har betydning for pedagogisk virksomhet også i andre kontekster. Arbeidet drøfter betydninger og sammenhenger som karakteriserer forholdet mellom funksjonshemming og pedagogikk, og gjør dette ved å beskrive og tolke opplevelsen av funksjonshemming slik den kommer til uttrykk i studentenes og lærernes beskrivelser av konkrete episoder i skolehverdagen.

Avhandlingen består av tre hoveddeler; teoretisk introduksjon, metodologiske refleksjoner og analyser av innsamlet materiale. Siste del består av fem essay som svarer til fem tema: Å se 'blindt' - å se uten å reflektere - betydningen av den andres blikk - å se slik at en gjør den andre ute av stand/i stand til - å se funksjonshemming pedagogisk. Termen 'å se' er i arbeidet benyttet som fenomenologisk metafor for vår umiddelbare og pre-reflektive opplevelse av personer og omgivelser, en øyeblikkelig sansing som former vår forståelse generelt, og spesielt i det pedagogiske møtet. Arbeidet er skrevet med utgangspunkt i en oppfatning av pedagogikk som en personlig, normativ, asymmetrisk og ansvarlig relasjon mellom lærer og student, en form for pedagogisk 'sammenhet' der understøtting av studentens nåtidige og fremtidige personlige og menneskelige potensiale er det sentrale i relasjonen.

Arbeidet representerer en onto-epistemologisk oppfatning av funksjonshemming og pedagogikk. Dette innebærer blant annet at funksjonshemming ikke sees på grunnlag av termer som forskjellighet, likhet, rehabilitering eller empowerment, men heller som en måte å være på, en måte å leve på blant mange andre, karakterisert av personens unike og personlige opplevelse av tilværelsen. Avhandlingen plasserer hermeneutisk fenomenologi inn i en større sammenheng, og reiser og utforsker vesentlige metodologiske og empiriske spørsmål innenfor dette metodologiske området. Arbeidet utgjør dermed et alternativt bidrag til aktuell nordisk forskning både på det pedagogisk feltet og innenfor fenomenologisk forskning.

Personalia:
Tone Sævi er født i Bergen i 1956 og tok hovedfag i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi i 1993. Hun har bred arbeidserfaring fra blant annet omsorg for og undervisning av ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming, undervisning i norsk i videregående skole og pedagogisk konsulent i statlig kompetansesenter. Siden 1997 har hun vært tilsatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, institutt for vernepleie og sosialt arbeid. I 1999 ble hun tildelt et fireårig doktorgradsstipend finansiert av Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.09.2005, kl. 16:15. Oppgitt emne: "The methodological role of anecdotes in datageneration and analysis of essential meanings in hermeneutic phenomenology"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.09.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Tone Sævi, tlf. 55 58 78 19 / 92 68 81 16, epost: Tsev@Hib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side