Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Er arsen i sjømat et problem for mattryggheten?

Jens Jørgen Sloth   
Jens Jørgen Sloth disputerer fredag 4. mars for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Speciation analysis of arsenic - Development of selective methodologies for assessment of seafood safety».

Arsen er et grunnstoff som finnes i relativt høye konsentrasjoner i sjømat og kan være bundet i både uorganiske og organiske kjemiske forbindelser. Organisk bundet arsen anses for å være lite giftig, mens uorganisk arsen er meget giftig. Resultatene fra avhandlingen viser at det meste av arsen i fisk foreligger i en kjemisk form som er ufarlig for oss; organisk bundet arsen. Andelen av arsen i fisk som er giftig var lavere enn 1 % av det totale arseninnholdet, og det er derfor ingen risiko forbundet med arsen i fisk.

Bruk av klassiske analysemetoder gir kun informasjon om totalinnholdet av arsen, altså summen av både organisk og uorganisk arsen. Temaet i denne avhandling er utvikling av avanserte analysemetoder til bestemmelse av de forskjellige kjemiske former for arsen som finnes i sjømat (såkalt specieringsanalyse). Ved bruk av de utviklede metodene var det mulig å skille mellom de forskjellige arsenforbindelsene, og identifisere at det vanligvis er svært lite giftig uorganisk arsen i sjømat. Metodene er således viktige verktøy for vurdering av mattryggheten ved inntak av sjømat. I doktorgradsarbeidet blir dessuten nye arsenforbindelser identifisert i prøver av sjømat og disse funnene er viktige innspill i forståelsen av arsenets biotransformasjon i naturen - en prosess som ennå ikke er fullstendig klarlagt. Doktorgradsarbeidet er utført ved Nationalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) og var støttet av Norges forskningsråd.

Personalia:
Jens Jørgen Sloth er 36 år, født og oppvokst Danmark. Han har tidligere utdanning som sivilingeniør (cand. polyt) i kjemi fra Danmarks Tekniske Universitet. Under doktorgradsarbeidet har han hatt permisjon fra sin stilling ved Danmarks Fødevareforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.03.2005, kl. 10:00, NIFES, "Sildetønnen", Nordnesboder 4, 4 etg.

Kontaktpersoner:
Jens Jørgen Sloth, tlf: 55 90 51 24, epost: jsl@nifes.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side