Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lys og mørke - fisk eller geleplankton?

Tom Sørnes disputerer fredag 25 november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Visual or tactile zooplanktivores – structuring effects of the underwater visual environment"

Rovdyr (predatorer) i de frie vannmassene bruker ulike sanser i jakten på byttedyr og vi deler dem gjerne inn i to kategorier; de som bruker synet (de visuelle) og de som hovedsaklig bruker andre sanser, slik som berøring (de taktile). Fisk flest tilhører den første kategorien, mens maneter og ribbemaneter (geleplankton) tilhører den siste. Synsrekkevidden hos de visuelle predatorene er uløselig knyttet til vannets optiske egenskaper, slik som lysmengde og gjennomskinnelighet. De taktile predatorene synes langt mindre følsomme for endringer i lysregimet. I denne avhandlingen kombineres eksperimentelle studier med feltundersøkelser i norske fjorder for å kartlegge hvorvidt vannets optiske egenskaper kan være en strukturerende faktor i.f.t. hvilke organismer (fra de to nevnte kategoriene) som dominerer.

De eksperimentelle studiene viser at fisk, gitt tilstrekkelig med lys, spiser hurtigere enn geleplankton. Men, fisken spiser langsommere ved lave lysintensiteter, noe som kan gi geleplankton en fordel i mørke habitat. Feltundersøkelser i 12 vestnorske fjorder viser at mengden mesopelagisk fisk er invers proporsjonal med lysabsorbansen. Med andre ord; jo mørkere det er, dess mindre fisk. Dette har samtidig innvirkning på mengden av og størrelsen på byttet (dyreplankton); jo høyere lysabsorbans og/eller dypere vannsøyle, dess flere og større dyreplankton. Tre ’mørke’ fjorder inneholdt uvanlig store konsentrasjoner av kronemaneten Periphylla periphylla. Denne maneten er langlivet, lever vanligvis på store dyp, og spiser dyreplankton og krill. Avhandlingen beskriver disse populasjonene og diskuterer flere hypoteser for hvorfor noen fjorder er fulle av fisk mens andre er fulle av maneter.

Personalia:
Tom Sørnes er født 26 desember 1976 og oppvokst på Sola i Rogaland. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Bergen (UiB) og University of New England, USA. Sørnes avla cand.scient. graden i marinbiologi ved UiB i 2001 og ble ansatt som universitetsstipendiat ved UiB senere samme år. Arbeidene i avhandlingen er utført i samarbeid med forskere fra Umeå Marine Science Centre, Sverige, og Harbor Branch Oceanographic Institution, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.11.2005, kl. 10:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Tom Sørnes, epost: tom.sornes@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side