Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Biologiske og prognostiske markører ved kreft i livmorslimhinnen

Ingunn Marie Stefansson   
Ingunn Marie Stefansson disputerer fredag 9.desember for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Biologic and prognostic markers of endometrial carcinoma”.

Kreft i livmorslimhinnen er den hyppigste gynekologiske kreftform i den vestlige verden, med ca. 500 nye tilfeller pr. år i Norge. Prognosen er vanligvis god, men endel av pasientene vil få tilbakefall til tross for adekvat behandling, og dette kan føre til spredning og eventuelt død. Prosjektet har hatt som målsetting å kartlegge biologiske egenskaper ved svulstene som kan knyttes til en dårligere prognose. Ved å studere kreftcellenes utrykk av bestemte proteinmarkører har man funnet forandringer som kan forutsi om svulstene er mer aggressive enn vanlig. Dette kan gi grunnlag for bedret behandling og oppfølgning.

Det ble kartlagt en rekke histopatologiske parametre, og det ble påvist at svulster som har en tendens til å vokse inn i karbaner har en mer aggressiv oppførsel. Økt dannelse av blodkar var også knyttet til dårligere utsikter for pasientene, og særlig dersom blodkarene hadde en umoden struktur. Tilsvarende var økt mengde lymfekar rundt svulstene knyttet til redusert overlevelse. Endringer i svulstenes cellekontaktproteiner var assosiert med evne til å vokse inn i tilgrensende vev og blodkar. Flere av disse markørene viste sammenheng med reduserte leveutsikter. Også andre forandringer i svulstene, særlig knyttet til cellenes differensiering og aktivitet av DNA reparasjonsgener, ble studert i dette prosjektet. Avhandlingen bidrar til økt forståelse av ulike mekanismer som deltar i utvikling av aggressiv kreft i livmorslimhinnen.

Personalia:
Ingunn Marie Stefansson (f.1964) er født og oppvokst i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1991. Etter turnustjeneste ble hun ansatt ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus, og hun ble godkjent spesialist i patologi i 2001. Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom et 3-årig stipend fra Norges Forskningsråd, samt midler fra Helse Vest. Hun er nå ansatt som overlege ved Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2005, kl. 10:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ingunn Marie Stefansson, epost: ingunn.stefansson@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side