Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljøovervåking i utviklingsland

Syed Arif Mustafa Al-Arabi   
Syed Arif Mustafa Al-Arabi disputerer fredag 10. juni for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Biomonitoring of aquatic pollution in a developing country - application of tropical fish biomarkers in in vivo and in situ contaminant effect studies"

Det akvatiske miljø (vann, innsjøer, elver, hav osv.) er mottaker av store mengder forurensninger som enten slippes direkte ut i miljøet eller som transporters via avsig, kanaler eller elver, og som til slutt kan bli overført til høyerestående dyr og mennesker gjennom næringskjeden. Dr. scient.-arbeidet til Al-Arabi har fokusert på å etablere metoder for biomarkør-studier i tropiske fiskearter som et grunnlag for å overvåke omfanget av forurensning i fiskeressurser i utviklingsland. Studiet omfatter ferskvannsdammer, elver og kystområder i Bangladesh. Forsøkslokalitetene ble valgt utfra nærhet til viktige forurensningskilder i Bangladesh som papir- og celluloseindustri, garverivirksomhet, kloakkutslipp osv. Basert på habitat, økonomisk betydning, tilgjengelighet og plassering i næringskjeden ble fem fiskearter undersøkt (Rita rita, Apocryptes bato, Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus and Tenualosa ilisha). Et panel av utvalgte biomarkører ble prøvd ut for å evaluere verdien av biomarkører og samtidig gi informasjon om eksponeringsveier for forurensning. I løpet av forsøkene ble det etablert metoder for å måle responsene og vurdere deres nytteverdi i å påvise effekter som et resultat av forurensning på fiskeressurser i Bangladesh. Målet er at anvendelse av slike biomarkører i miljøovervåking skal bidra til bedre forvaltning av vannressurser og gi tidlige varselsignaler om mulige skadevirkninger på menneskets helse.

Selv om det kan finnes mange andre arter i tropiske strøk som er like eller mer følsomme for endringer i vannkvalitet, viser arbeidet at Nil-tilapia (Orechromis niloticus) og skarptannet malle (Clarias gariepinus) representerer utmerkete indikatororganismer som kan brukes til å undersøke miljøhelsetilstanden i tropiske områder. Videre er burutsetting en nyttig strategi i feltstudier for å evaluere akkumulering og effekter industriutslipp, kloakkutslipp eller fra jordbruk og andre antropogene aktiviteter.

Personalia:
Syed Arif Mustafa Al-Arabi er født i 1964 i Kushtia, Bangladesh. Han tok sin Master of Science-eksamen i fiskeriteknologi ved Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, i 1985. Han var Scientific Officer ved Bangladesh Fisheries Research Institute sin forskningsstasjon i Chandpur fra 1986 til 1994, og Senior Scientific Officer ved forskningsstasjonen i Khulna fra 1994 til 1999. Han påbegynte dr. scient. arbeidet under NUFU-programmet "Training and Research in Tropical Aquaculture" ved Universitetet i Bergen i 1997, men var sykemeldt i perioden 1998-2004. Al-Arabi er gift og har tre barn. Hans doktorarbeid er utført ved Biologisk institutt og ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2005, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Syed A. M. Al-Arabi, tel: 55 58 44 89, epost: Syed.Al-Arabi@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek.

For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side