Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

B-celler i systemiske autoimmune sykdommer

Peter Szodoray   
Peter Szodoray disputerer fredag 14. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The role of B-cells in the pathogenesis of systemic autoimmune diseases-impaired processes involving B-cell activating factor and apoptosis."

Systemiske autoimmune sykdommer, slik som leddgikt/revmatoid artritt og Sjögrens syndrom rammer millioner av mennesker verden over. Disse sykdommene kjennetegnes ved at immunsystemet går til angrep på kroppens egne bestanddeler. En viktig celletype som er involvert i sykdomsutviklingen er de antistoff-produserende B-cellene. I denne avhandlingen har Szodoray studert forskjellige aspekter ved B-cellenes viktige rolle i utvikling av leddgikt og Sjögrens syndrom med spesiell vekt på programmert celledød (apoptose) og det nylig beskrevne molekylet B-cell activating factor (BAFF) som har vist seg å være viktig for B-cellenes utvikling og evne til å overleve.

I første del av arbeidet ble nivået av programmert celledød blant perifere B-celler og B-celler som produserer BAFF undersøkt i spyttkjertler fra Sjögrens syndrom pasienter. I tillegg ble rollen til BAFF og det relaterte molekylet APRIL undersøkt i forbindelse med utvikling av ektopiske kimsentre i spyttkjertler fra Sjögrens syndrom pasienter. Szodoray konkluderer fra studien at redusert apoptose spiller en viktig rolle både i perifere B-celler og i B-celler som infiltrerer og utgjør deler av den inflammatoriske prosessen i spyttkjertlene hos Sjögrens pasienter. Disse cellene kan altså sannsynligvis overleve lenger, produsere antistoffene rettet mot kroppens eget vev (autoantistoffer) og bidra til utvikling av kimsentre som er ansamlinger av lymfosytter i stand til å produsere autoantistoffer utenfor lymfekjertlene, hvor de normalt befinner seg.

Videre har mikromatrise (microarray) teknologi blitt benyttet til å avdekke en spesifikk gen-ekspresjons profil hos B-celler tatt fra pasienter med leddgikt sammenlignet med celler fra friske kontroll personer. Szodoray konkluderer at viktige gener som kontrollerer forskjellige aspekter og prosesser knyttet til patogenesen ved leddgikt ble beskrevet.
I siste del av arbeidet beskriver Szodoray evnen Rituximab har til å sette i gang apoptotiske prosesser i B-celler. Rituximab er en kjent anti-B celle terapi som blir mye benyttet i terapi av visse kreftformer, men som nå også prøves ut i autoimmune sykdommer hvor nettopp B-celler er viktige i symptomutviklingen. Studien avdekket at Rituximab nettopp virker gjennom å sette i gang apoptose i B-cellene hos leddgikt pasientene.

Denne avhandlingen presenterer verdifull ny kunnskap om rollen til B-celler og hvordan nedsatt apoptotisk virksomhet i nettopp disse cellene påvirker patogenesen i komplekse systemiske autoimmune og revmatiske sykdommer.

Personalia:
Peter Szodoray er født i 1973 og kommer fra Debrecen i Ungarn. Han studerte medisin ved Universitetet i Debrecen. Etter at han var ferdig utdannet lege i 1998, begynte han på sin spesialitet i indremedisin ved samme universitet. Fra 2001 har han vært ansatt som universitetsstipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades Institutt, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Revmatologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.10.2005, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Peter Szodoray, tlf: 55 97 55 31, epost: peter.szodoray@gades.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side