Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Akutt hjerneslag - de første seks timene

Lars Thomassen   
Lars Thomassen disputerer fredag 9. desember for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Acute Stroke – The first six hours”.

Hvert år får 12.000-15.000 mennesker i Norge hjerneslag. Det betyr at et nytt hjerneslag inntreffer hvert 40. minutt. Ca. 20% av slagpasientene dør og 40% har alvorlige restskader etter slaget. Hjerneslag er derved den hyppigste årsaken til invaliditet og er den tredje hyppigste årsaken til død i vår befolkning. Trombolytisk (blodproppoppløsende) medisin har vært utprøvd som et rutinemessig behandlingstilbud ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 1998. Behandlingen ble godkjent i Norge i 2003 og er i dag den eneste medikamentelle behandling for akutt hjerneslag. Slik behandling kan begrense hjerneskaden dersom den gis innen 3 timer etter at slaget inntraff.

I dette arbeidet er det vist at effekten av rutinemessig trombolytisk behandling i en slagenhet tilsvarer resultatene fra internasjonale randomiserte studier. Arbeidet kan derved dokumentere at behandlingen er trygg når den gis i en slagenhet med strenge behandlingsrutiner. Arbeidet dokumenterer også at et stort flertall av pasientene kommer for sent til sykehus til å få trombolytisk behandling.

Arbeidet viser at avansert akutt ultralyddiagnostikk kan kartlegge blodsirkulasjonen i den slagrammede hjerne og derved bedre grunnlaget for målrettet behandling av den enkelte pasient. Å løse opp blodproppen i løpet av de første 5 timene blir det viktigste målet for behandlingen.

Arbeidet dokumenterer også at den vesentligste bedringen inntrer tidlig etter hjerneslaget og at man mellom 3 og 12 måneder ikke kan forvente større forandringer i tilstanden. En ny analysemetode for kliniske langtidsresultater er for første gang brukt i en åpen behandlingsserie.

Avhandlingen beskriver det første norske forskningsprosjektet som har fokusert på hjerneslag i akuttfasen og er derved banebrytende for utviklingen av akutt slagbehandling i Norge.

Personalia:
Lars Thomassen (f. 1947) er cand.med. fra Universitetet i Wien (1975) og spesialist i nevrologi fra 1984. De siste 15 årene har han vært leder for slagenheten ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Arbeidet er gjennomført som et klinisk forskningsprosjekt i daglig rutine med støtte fra Frank Mohns Stiftelse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Behandling av hjerneslag med perkutane teknikker - status og fremtidsperspektiver”
Sted: Olavsalen, Gamle Hovedbygg 2. etg., Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2005, kl. 10:15, Olavsalen, Gamle Hovedbygg 2. etg., Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Lars Thomassen, epost: lars.thomassen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side