Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Norsk-arktisk torsk fra gyteområdet til oppvekstområdet

Frode Bendiksen Vikebø   
Frode Bendiksen Vikebø disputerer den 14. juni 2005 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The impact of climate on early stages of Arcto-Norwegian cod - a model approach"

Avhandlingen omhandler den mest kritiske fasen for Norsk-Arktisk torsk med hensyn til rekruttering, nemlig larve- og yngelstadiet, hvor gyteproduktene driver fritt med havstrømmene fra gyteområdene langs norskekysten til oppvekstområdene i Barentshavet. Gytingen foregår hovedsaklig i mars og april og først på sensommeren er yngelens svømmeevne nok utviklet til at den selv kan kontrollere sin egen posisjon i forhold til bunn. Før bunnslåing er gyteproduktene prisgitt de høyst varierende omgivelsene, hvor temperatur, strømhastigheter, mattilgang, predatorer, lys og turbulens alle er av vesentlig betydning. Disse ulike faktorene varierer både i tid og rom innenfor hvert år, men i høy grad også fra år til år. I tillegg kan man se for seg mer permanente endringer av omgivelsene fremover i tid, ettersom signalene om et endret klima blir stadig sterkere.

Drift og temperaturavhengig vekst av larver og yngel er modellert ved hjelp av en nummerisk havmodell og beskrevet i detalj. Simuleringene gjenskaper de observerte geografiske fordelingene av antall og vekt og har gitt ny innsikt i betydningen av gytetidspunkt og vertikalfordeling av gyteprodukter for størrelse og fordeling i oppvekstområdene. De frembrakte metodene er videre brukt til å studere betydning av endret sirkulasjon og temperatur i habitatet til Norsk-Arktisk torsk, som modellert i en global klima modell. Modellsystemet har også vist seg velegnet til studier av separasjon og/eller miksing av gyteprodukter fra ulike torskebestander, hvilket kan ha betydning for forvaltning av disse bestandene.

Personalia:
Frode Bendiksen Vikebø er født 31.03.75 i Vikebø, Meland kommune i Nordhordaland. Han ble cand. scient. i fysisk oseanografi august 2000 ved Universitet i Bergen. Doktorarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen, i forskningsgruppen for Oseanografi og Klima.
Formelt er Vikebø tilknyttet Geofysisk Institutt, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2005, kl. 13:15, Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Frode Bendiksen Vikebø, tlf. 55238451, epost: frode.vikeboe@imr.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side