Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Progresjon av Parkinsons sykdom

Guido Alves   

Cand. med. Guido Alves disputerer fredag 6. oktober 2006 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Clinical disease progression in Parkinson’s disease.”

Parkinsons sykdom skyldes tap av nerveceller i hjernens basalganglier og påfølgende mangel på signalstoffet dopamin. Klinisk er sykdommen kjennetegnet ved et motorisk syndrom med skjelvinger, treghet, stivhet og holdningsendringer. I tillegg utvikler mange pasienter med Parkinsons sykdom såkalte ikke-motoriske symptomer som søvnproblemer, fatigue, apati, depresjon og demens. Det er imidlertid begrenset kunnskap om hvordan sykdommen progredierer over tid, og hvilke faktorer som påvirker progresjonen.

Avhandlingen belyser utvikling av motoriske og ikke-motoriske symptomer over åtte år hos alle personer fra Sør-Rogaland som hadde Parkinsons sykdom den 01. januar 1993.

Sentrale funn ved avhandlingen er at motoriske symptomer og funksjon ved Parkinsons sykdom progredierer langsomt, men at alderen ved sykdomsstart har stor betydning for den videre utvikling. Jo tidligere sykdommen oppstår jo langsommere utvikler den seg. Dette kan tyde på at arvelige faktorer bidrar til denne relativt langsomme forverringen hos dem som får sykdommen i ung alder. Sigarettrøyking derimot, som er antatt å kunne bremse sykdomsprosessen i hjernen ved Parkinsons sykdom, ser ikke ut til å påvirke den kliniske progresjonen.

Et viktig problem for pasienter med Parkinsons sykdom er fatigue hvis årsak er lite forstått. Fatigue defineres som en følelse av utmattelse og mangel på energi. Undersøkelsen viser at forekomsten av fatigue øker over tid og rammer mer enn halvparten av pasientene etter 8-års oppfølging. For en del av pasientene skyldes fatigue andre faktorer som depresjon eller søvnvansker. Allikevel vil fatigue hos mange pasienter være et selvstendig symptom som sannsynligvis har sin egen biologiske forklaring.

Avhandlingen viser i tillegg en sterk tidsmessig sammenheng mellom endringer i dominerende motoriske symptomer og utvikling av demens. Funnene indikerer at pasienter med vedvarende dominerende skjelvinger ikke blir demente. Utvikling av dominerende gang- og balanseproblemer er derimot assosiert med begynnende kognitiv svikt og 50% risiko for å utvikle demens innen fire år.

Avhandlingen har på flere områder brakt internasjonal ny kunnskap om progresjon av Parkinsons sykdom. Funnene fra undersøkelsene er møtt med stor interesse og arbeidene er publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Guido Alves er født og oppvokst i Papenburg, Tyskland. Han studerte medisin ved Ruhr-Universitet i Bochum, Tyskland, hvor han ble cand. med. i 2001. Han har vært ansatt ved nevrologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus fra samme år, og er tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Psykotiske manifestasjoner ved Parkinsons sykdom, deres neurobiologiske substrat og behandling.”
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.10.2006, kl. 09:30, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Guido Alves, epost: algu@sus.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2028
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side