Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan skille væske fra naturgass under høyt trykk?

Trond Austrheim   

Cand. scient. Trond Austrheim disputerer fredag 20. oktober for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Experimental Characterization of High-Pressure Natural Gas Scrubbers”

Avhandlingen tar for seg grunnleggende forskjeller på å skille væske fra gass under høyt trykk kontra lavt trykk i væskeutskillere, såkalte skrubbere. For første gang publiseres unike høytrykksresultater fra Statoils laboratorierigger i Trondheim og på K-lab ved Kårstø gassbehandlingsanlegg. Målingene viser at separasjon av kondensat (lettolje) fra naturgass er mye mindre effektiv enn tilsvarende separasjon av vann fra luft. Videre viser resultatene at effektiviteten avtar med økende trykk. En ny analysemetode, medrivningstallet, er derfor utviklet for å predikere separasjonseffektiviteten for gass-væske sykloner under varierende betingelser.

Når rå naturgass hentes opp fra reservoaret, må den behandles slik at den tilfredsstiller kravene til salgsgass før den eksporteres til markedet. I grove hovedtrekk går denne behandlingen ut på å manipulere trykk og temperatur slik at vann og tyngre naturgasskomponenter kondenserer ut. Vann og kondensat må deretter skilles fra gassen i skrubbere. Skrubbere med lav virkningsgrad forårsaker skade på annet prosessutstyr i tillegg til å forringe kvaliteten på gassen.

Problemer med skrubbere er utbredt i olje & gassindustrien og koster milliardbeløp i tapte inntekter hvert år. Dette arbeidet gir en grunnleggende beskrivelse av utfordringene som er knyttet til stadig mer kompakt utstyr for høye trykk og kan dermed bidra til å forhindre dårlig design. I tiden fremover er det dessuten ventet av utviklingen av nytt utstyr dreier seg mot mer kompakte enheter som i mange tilfeller vil bli installert på havbunnen der konsekvensene av feildesign er langt mer alvorlige enn på landanlegg.

Personalia:
Trond Austrheim er født i 1976 og oppvokst i Kopervik i Rogaland. Han er utdannet cand. scient. ved Universitetet i Bergen i 2001 og fortsatte som doktorgradsstipendiat på forskningsprosjektet HiPGaS, ”High Pressure Gas Separation”. Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom UiB og NTNU og var finansiert av 3 oljeselskaper, 3 leverandørselskaper og NFR. Trond Austrheim jobber nå til daglig ved Statoils forskningssenter i Trondheim.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2006, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Trond Austrheim, tlf. 957 73 502, epost: troaus@statoil.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2007. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side