Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Resultater etter kirurgisk behandling av nyrekreft

Beisland Christian   
Cand. med. Christian Beisland disputerer fredag 24. februar 2006 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Epidemiological and Clinical Aspects in Diagnosis and Treatment of Renal Cell Carcinoma”

Kreft i nyrene rammer ca. 500 pasienter i Norge hvert år. Kirurgisk fjerning av nyren er fortsatt den eneste kjente kurative behandling for sykdommen. Avhandlingen dreier seg om diagnostikk og behandling av denne sykdommen. I den kliniske delen av arbeidet har man undersøkt hva som ledet til oppdagelsen av sykdommen, hvor langt sykdommen var kommet på behandlingstidspunktet samt hvordan langtidsresultatene har vært etter behandlingen. Studien som har inkludert pasienter over 20 år, viser at moderne undersøkelsesmetoder fører til at flere svulster oppdages tidligere og at de er mindre enn før. Dette har betydning for andelen pasienter som overlever sykdommen. Særlig ser kvinner ut til å dra nytte av denne utviklingen.

Avhandlingen viser at norske sykehus har resultater, både med hensyn til komplikasjoner rundt selve behandlingen og til langtidsoverlevelse av kreftsykdommen, som kan måle seg med hva som rapporteres fra sentra internasjonalt.

Avhandlingen belyser også hvordan det går med de av pasientene som får tilbakefall av sykdommen. For denne pasientgruppen finnes det dessverre ingen kjent effektiv standardbehandling, og overlevelsestiden er vanligvis kort. I avhandlingen pekes det imidlertid på at en liten pasientgruppe med betydelig bedre utsikter til langtidsoverlevelse, kan identifiseres ved enkle kliniske parametere som nesten alltid er tilgjengelige for behandlende lege.

Den kliniske delen av avhandlingen bygger på et samarbeid mellom de urologiske enheter på daværende Oppland Sentralsykehus - Lillehammer (Sykehuset Innlandet – Lillehammer) og Aker Universitetssykehus i Oslo.

Avhandlingen inneholder også en studie utført ved Kreftregisteret. Studien påviser at pasienter med nyrekreft har økt sannsynlighet for også å utvikle andre krefttyper på et senere tidspunkt. Det anbefales derfor at pasienter som er behandlet for nyrekreft, bør følges av sin fastlege med generelle undersøkelser for annen kreft også etter at de nyrekreftspesifikke kontrollene er avsluttet.

Personalia:
Christian Beisland er født i Basel, Sveits, i 1968. Han er oppvokst i Lillehammer/ Oslo, og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1993. Han har spesialistutdannelse fra Oppland Sentralsykehus - Lillehammer og Haukeland Universitetssykehus, og er godkjent spesialist i Kirurgi og Urologi fra 2003. Han arbeider som overlege ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Nyrecancer og screening"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.02.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Christian Beisland, tlf. 55 97 50 00, epost: christian.beisland@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side