Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Antisosial atferd i tidlig ungdomstid

Mons Bendixen   

Mons Bendixen disputerer mandag 21.august 2006 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Antisocial behaviour in early adolescence: Methodological and substantive issues"

Antisosial atferd begått av ungdom i form av tyveri, hærverk, svindel og vold representerer en enorm utfordring for de fleste vestlige samfunn, Norge inkludert. Vår forståelse av hva som er årsakene til antisosial atferd og hvordan denne utvikles er nært knyttet til hvor godt grunnarbeid vi gjør når vi operasjonaliserer og etablerer mål på denne typen atferd. Avhandlingen tar opp spørsmål om hvordan antisosial atferd skal forstås og måles i utvalg av yngre respondenter samt hvor store kjønns- og aldersforskjeller det er blant yngre ungdom. Den belyser også spørsmål knyttet til stabilitet og endring av antisosial atferd i ungdomstiden med spesielt fokus på ungdommer som går inn og ut av antisosiale gjenger. Doktorgraden baserer seg på data fra professor Dan Olweus' longitudinelle forskningsprogram "Skolen som kontekst for sosial utvikling" hvor nær 2.500 elever i Bergensskolen er fulgt over en periode på to år (1983-1985).

Et nytt måleinstrument er utviklet for å måle selvrapportert antisosial involvering hos respondenter i alderen 10-16 år. Instrumentet måler et bredt spekter lov- og normbrytende handlinger som tyveri, innbrudd, vandalisme, skoleskulking og opposisjon til lærere, vold og rusmiddelbruk. Resultatene viser at de ulike indeksene som er utviklet er gode mål på antisosial involvering blant yngre ungdom. Involvering i ulike former for antisosial atferd synes å være sterkere for gutter enn for jenter og øker markant i de tidlige ungdomsår for begge kjønn. Resultatene viser også at individuelle forskjeller i antisosial involvering holder seg relativt stabile innenfor en tidsperiode på to år.

Analyser av ungdom med tilhørighet til antisosiale gjenger viser at disse ungdommenes antisosiale og voldelige atferd øker betydelig i perioder hvor de blir gjengmedlemmer. I perioder hvor de går ut av gjengen synker den antisosiale og voldelige atferden tilsvarende. Sammenlignet med ungdommer som ikke rapporterer noen form for gjengtilhørighet, viser resultatene at gjengungdommer er klart mer antisosiale også i perioder før de blir aktive gjengmedlemmer.

Personalia:
Mons Bendixen, f.1964, kommer fra Trondheim. Han tok cand.polit. graden i 1991 ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Trondheim (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU). Han arbeidet ved Oppsøkende avdeling, Bergen kommune, frem til 1993 da han påbegynte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Etter et år som forsker ved Trondheim politidistrikt har Bendixen siden 1999 vært ansatt som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.08.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "What influences the validity of self-reports of socially undesirable behavior?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.08.2006, kl. 12:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Mons Bendixen, tlf. 73 59 74 84, epost: mons.bendixen@svt.ntnu.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side