Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skader på Barn i Bergen. Identifisering av høyrisikogrupper og skadepanorama ved ulike aktiviteter

Christina Brudvik   

Cand.med. Christina Brudvik disputerer fredag 24. november 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Child injuries in Bergen, Norway. Identifying high-risk groups and activity specific injuries”

Skader er den vanligste dødsårsak hos barn i den vestlige verden. Formålet med denne avhandlingen var å undersøke forekomsten av skader på barn i Bergen sammenliknet med andre steder innenlandsog utenlands. Vi ønsket å undersøke hvilke barn, karakterisert vedalder, kjønn eller andre faktorer, som oftest pådro seg ulike skader. Det var også et mål å analysere hvilke skader som oppsto under forskjellige typer aktiviteter. Ettersom barn og unge stadig introduseres for nye aktiviteter og produkter, var det relevant å undersøke om disse medførte nye skadetyper.

Hovedregistreringen har foregått ved Bergen Legevakt og Haukeland Universitetssykehus i 1998. Mer detaljerte og avgrensete registreringer av både gamle og nye aktiviteter har foregått ved Bergen Legevakts røntgen- og såravdeling fra 2000 til 2002.

Det ble registrert rundt 7.000 nye skader på barn under 16 år. Mer enn hvert tiende barn i Bergen trengte legebehandling, de yngste oftest for hode- og ansiktsskader og de eldste for skader i armene. De fleste skader var av mild eller moderat alvorlighetsgrad, men 4 barn døde. Alvorligst var skadene som oppsto i trafikken, hvor mer enn 1/3 involverte sykkel. Hjernerystelse var hyppigste innleggelsesdiagnose i sykehus. Forekomsten av bruddskader var betydelig høyere blant barn i Bergen enn påvist i andre norske byer, men lavere enn blant barn i Sør-England. Gutter i alderen 13 til 15 år hadde en dobbelt så høy forekomst av brudd sammenliknet med jevnaldrende jenter.

Fotballaktivitet medførte flest skader, etterfulgt av sykling. Hele 2/3 av skadene på rulleskøyter og snøbrett var brudd, og rammet oftest håndleddet. Håndleddet var også det vanligste bruddsted hos unge fotballspillere, gjerne forårsaket av fall, men også av harde ballskudd. Bør kanskje håndleddet så vel som skinneleggen beskyttes under fotballspill? To spesielle bruddtyper, som krever tidlig og riktig behandling, forekom hyppigere i noen aktiviteter. Det gjaldt brudd i håndroten, en sjelden skade hos barn og unge, som ofte rammet unge rulleskøytebrukere, og en spesiell type underarmsbrudd som oppsto ved sparkesykkelulykker. Vi fant forøvrig gode resultater av våre metoder for behandling av barns underarmsbrudd med feilstilling.

Personalia:
Christina Brudvik er født i Drammen i 1962 og vokste opp i Danmark og i Mo i Rana. Hun tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1987 og er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for kirurgiske fag med ansvar for studentundervisningen i småkirurgi. Hun har vært tilknyttet Bergen Legevakt siden 1989 og er fastlege ved Fana Legekontor.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Barnemishandling i Norge. Omfang og det offentliges ansvar."
Sted: Birkhaugsalen (D 303) Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2006, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Christina Brudvik, tlf. 55 56 87 45, epost: christina.brudvik@kir.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2075.
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side