Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellstudier av Arktisk klima

Øyvind Byrkjedal   

Øyvind Byrkjedal disputerer torsdag 8. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Aspects on interactions between mid- to high latitude atmospheric circulation and some surface processes”

Klimaet i Arktis er i endring. Sjøisen i Arktis blir stadig mindre. Det blir funnet stadig flere tegn på at klimaet i Arktis er blitt varmere. Modellberegninger viser også at økningen av CO2 i atmosfæren vil bidra til ytterligere reduksjon av isen i Arktis og en ytterligere oppvarming av klimaet de neste tiårene. I følge FNs klimapanel er det de nordlige områdene som vil oppleve størst klimaforandringer som følge av en global oppvarming.

Byrkjedals arbeid har bestått i å analysere avvik og usikkerheter i klimamodeller i Arktis. Det er funnet betydelige avvik i hvordan klimamodeller simulerer dagens klima i Arktis. Dette representerer et betydelig usikkerhetsmoment knyttet til modellsimuleringer av fremtidig klima i nordområdene. Under doktorgradsarbeidet er det gjort viktige framskritt i å minimere disse usikkerhetene. Klimamodellen er forbedret til å gjengi klimaet i Arktis og Arktiske klimaprosesser på en mer realistisk måte.

Byrkjedal har brukt en klimamodell til å simulere hvordan klimaet på jorden utartet seg under den siste istid for ca 20.000 år siden. Jordens klima var da vesentlig kaldere enn i dag, særlig i nordområdene. På denne tiden var klimaet på den nordlige halvkule preget av store iskapper som dekket store deler av Nord Amerika og Europa, deriblant hele Skandinavia. Det er vist at utbredelsen av sjøis i de Nordiske Hav i denne perioden har stor betydning for lavtrykksaktivitet og nedbør over iskappene over Skandinavia.

Under doktorgradsarbeidet er det utviklet et omfattende datasett som beskriver plassering, intensitet og bevegelsesmønsteret til alle lavtrykk og høytrykk på den nordlige halvkule over de siste 50 år. Det er vist at innstrømning og utstrømning av vannmasser til de Nordiske Hav er i stor grad bestemt av lavtrykksaktiviteten i dette området, og at denne lavtrykksaktiviteten varierer med en tiårig syklus. Studiene som er gjort bidrar til å bedre forståelsen av klimavariasjonene i dette området over de siste 50 år.

Personalia:
Øyvind Byrkjedal er født i 1977 og oppvokst i Bjerkreim kommune i Rogaland. Han er utdannet som cand. scient. i meteorologi ved Universitetet i Bergen i 2002, og ble etter ett år som vitenskapelig assistent ansatt i 2003 som doktorgradsstipendiat ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen. Deler av arbeidet er blitt utført ved International Arctic Research Center ved University of Alaska, Fairbanks. Arbeidet er støttet av NFR gjennom prosjektet MACESIZ, ”Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2006, kl. 13:15, Auditoriet, østfløyen, Geofysisk institutt, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Øyvind Byrkjedal, tlf. 55 58 25 94, epost: oyvind.byrkjedal@bjerknes.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1307. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side