Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fastlegenes portvaktrolle: Prioritering og brukermedvirkning i primærhelsetjenesten

Benedicte Carlsen   

Benedicte Carlsen disputerer 21. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care”

Det norske helsevesenet er avhengig av fastlegenes portvaktrolle for å sikre kostnadskontroll samt en rettferdig og effektiv fordeling av ressursene. Primærlegene har tradisjonelt hatt en høy grad av profesjonell frihet, samtidig som pasientenes innflytelse og rettigheter gradvis er blitt styrket. På bakgrunn av dette er det ønskelig med en bedre forståelse av hvordan fastlegene tar beslutninger som portvakter og hvilken rolle pasienten spiller i beslutningsprosessen.

Denne studien har en tverrfaglig tilnærming til primærlegers prioriteringsbeslutninger og idealer om brukermedvirkning. Studien består av to deler. Første del er basert på gruppeintervjuer og utforsker hvilke hensyn legene tar i avgjørelser som portvakter. Andre del av studien er basert på en spørreundersøkelse blant fastleger og deres pasienter, og undersøker hvordan legen og pasientens holdninger til brukermedvirkning påvirker pasienttilfredshet og hvor ofte legen henviser til spesialisthelsetjenesten.

Hovedresultatet i den første delstudien var at mange fastleger mener at de i synkende grad fungerer som portvakter. Det ser ut til at fastlegene hovedsaklig nekter pasienter lavt prioriterte tjenester kun når de oppnår enighet med pasienten. Fastlegene ser ut til å ha liten forståelse for behovet for å prioritere helsetjenester i en situasjon med god ressurstilgang. I tillegg kommer ansvaret for å forvalte fellesskapets ressurser ofte i konflikt med hensynet til den enkelte pasient og dennes rett til å delta i medisinske beslutninger. Også økonomiske insentiver i fastlegeordningen, økt medisinsk ansvar og tydeligere konkurranse er faktorer som gjør det vanskeligere for fastlegene å prioritere helsetjenester.

Resultatene i den andre delstudien viser at fastleger som er positive til brukermedvirkning har mer tilfredse pasienter og henviste mindre enn de som er mer negative til brukermedvirkning. Når lege og pasient har forskjellige holdninger til brukermedvirkning, øker sjansene for at pasienten ville bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten.

Studien tyder på at fastlegene i økende grad retter oppmerksomheten mot pasientenes ønsker og behov og bort fra det de opplever som ubehagelige prioriteringsoppgaver. Dette ser ut til å føre til mer tilfredse pasienter, mens sammenhengen mellom brukermedvirkning og ressursbruk er mer usikker.

Personalia:
Benedicte Carlsen tok hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1994. Hun er ansatt som forsker ved Rokkansenteret ved UiB og tilknyttet Helseøkonomi Bergen. Carlsen har vært doktorgradsstudent ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB med professor Ole Frithjof Norheim som hovedveileder. Hun har kontorplass på Institutt for økonomi ved UiB, og veileder der har vært førsteamanuensis Arild Aakvik. Carlsen vil gå over i en postdoktorstilling finansiert av Norges forskningsråd etter avlagt doktorgrad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: "How should Norwegian policymakers address the ethical and practical challenges of rationing health care resources and ensuring high quality of care?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2006, kl. 13:15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Benedicte Carlsen, tlf. 55 58 83 78, epost: benedicte.carlsen@rokkan.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1557

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side