Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fiskeyngel i Barentshavet

Gjert Endre Dingsør  

Gjert Endre Dingsør disputerer fredag 5. mai for dr. scient. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Influence of spawning stock size and environment on abundance and survival of juveniles in commercially important fish stocks in the Barents Sea”

Årets produksjon av fiskeyngel i Barentshavet blir mengdemålt hver høst ved hjelp av et tråltokt utført av Havforskningsinstituttet i Bergen i samarbeid med PINRO i Murmansk, Russland. Avhandlingen viser to alternative metoder for å beregne mengdeindekser fra dette toktet. Det er liten forskjell i resultatene fra de to metodene, men i forhold til metodene som er brukt tidligere, gir de nye metodene bedre samsvar med indekser som viser årsklassestyrken ved senere stadier. Størrelsesavhengig seleksjon i trålredskapet og det at torsk og hyse begynner å søke mot bunnen i løpet av høsten kan ha stor innvirkning på de beregnede indeksene. Disse feilkildene ble diskutert og det ble også prøvd å korrigere for seleksjonsegenskapene til trålen, men videre undersøkelser er nødvendig for å kunne kvantifisere disse feilkildene.

Økosystemet i Barentshavet er et dynamisk system som viser store variasjoner fra år til år. Størrelsen på foreldrebestanden, variasjoner i mattilgang for både foreldrebestand og avkom, variasjoner i det fysiske miljø som f. eks. strømmer og temperatur, samt variasjoner i predasjon er faktorer som vil påvirke størrelsen på en årsklasse av en fiskebestand. Ved hjelp av nye statistiske metoder belyser avhandlingen hvilke effekter foreldrebestanden, predasjon, temperatur, og konkurranse innen og mellom arter har på årsklassestyrken hos torsk, hyse, sild og lodde på høsten det første leveåret (0-gruppe) og som 1-åringer. Avhandlingen viser at store årsklasser kan ha en negativ effekt på overlevelsen. Dette kan skyldes økt konkurranse etter mat eller økt predasjon som følge av at predatorer skifter til det byttedyret det er mest av.

Romlige analyser viser at torsk har store geografiske forskjeller i overlevelse den første høsten og vinteren. Generelt ble det funnet at overlevelsen er høyest langs Finnmarkkysten og i østlige og nordlige deler av Barentshavet. Mens i de sentrale delene av Barentshavet, der torsken er mest tallrik som 0-gruppe, er det lavest overlevelse. I dette området er det også høyest tetthet av eldre torsk. Kannibalisme og økt konkurranse etter mat er trolige årsaker til den lave overlevelsen.

Rekrutteringsdynamikk er et viktig felt innen fiskeriforskning. For å kunne sikre en bærekraftig forvaltning av fiskebestandene er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan biologiske og fysiske faktorer påvirker årsklassestyrken og rekrutteringen til fiskeriene.

Personalia:
Gjert Endre Dingsør er født 3. september 1973 i Porsgrunn og oppvokst i Bergen. Han avla cand. scient. graden i fiskeribiologi ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen i 2001 og ble ansatt som universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen senere samme år. Flere av arbeidene i avhandlingen er utført i samarbeid med forskere fra Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis v/ Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet i Bergen, og Department of Statistics and Actuarial Sciences v/ University of Iowa (USA). Dingsør har siden høsten 2005 vært ansatt som forsker ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2006, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Gjert Endre Dingsør, tlf. 22 85 83 73, epost: g.e.dingsor@bio.uio.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side