Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livskvalitet og mestring av kronisk smerte

Elin Dysvik   
Elin Dysvik disputerer den 28. april for dr. polit. graden Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Health-related quality of life and coping in rehabilitation of people suffering from chronic pain”.

Avhandlingen fokuserer på rehabilitering av kroniske smertepasienter for å bidra til økt livskvalitet og mestring. Resultater fra en Europeisk studie i 2003 viser at kronisk ikke-ondartet smerte er et betydelig internasjonalt samfunnsproblem og indikerer at 30% av den norske befolkningen lider av kronisk smerte. Kronisk smerte er ofte assosiert med fysiske og psykososiale problemer. Disse korresponderer ofte dårlig med biomedisinske funn. Som et resultat er smerten bare en av mange områder som det må settes fokus på i rehabilitering. Avhandlingen tar således utgangspunkt i at kronisk smerte er et komplisert biopsykososialt fenomen. Dette nødvendiggjør ofte en tverrfaglig tilnærming til problemene og et bredt fokus i behandlingen.

Et hovedmål i avhandlingen var å evaluere effekten av et 8 ukers mestringskurs med 2 oppfølginger i forhold til mestring, livskvalitet og smerteintensitet. Kurset besto av gruppeveiledning, fysisk aktivitet og undervisning med tilhørende hjemmeoppgaver. Opplegget bygger på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming der siktemålet er aktiv deltakelse, kunnskapstilegnelse, holdningsendring og praktisering av ferdigheter for å mestre konsekvensene av å leve med kronisk smerte.

Hovedfunnene indikerer at kurset kan bidra til forbedret livskvalitet og mestringsferdigheter samtidig som smerteintensiteten reduseres. I tillegg bidrar studien til viktig kunnskap vedrørende problemer kroniske smertepasienter sliter med, og hvordan helsepersonell kan stimulere til positive endringsprosesser. Opplegget viser også hvordan et tverrfaglig samarbeid kan styrke behandlingstilbudet. Studien bidrar således til å styrke oppfatningen av at det er mulig å forbedre mestring og livskvalitet hos mennesker som har levd med kroniske ikke-ondartede smerter over lengre tid.

Tatt i betraktning begrensede ressurser og at en stor prosent av befolkningen lider av kronisk smerte, er det viktig å utvikle rehabiliteringsprogrammer som er kostnadseffektive, tilgjengelige og lar seg lett integrere i praksis. I så måte vil kurset kunne være med på å styrke kroppens og sinnets egne helbredende mekanismer i smertebekjempelse. Det konkluderes med at et tverrfaglig behandlingsopplegg, oppmerksomhet på de sammensatte problemene pasientene har, egenaktivitet, atferdsendring og oppfølging er viktige elementer.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Rehabiliteringsklinikken, SUS.

Personalia:
Elin Dysvik, som er fra Stavanger, er utdannet anestesi- og operasjonsykepleier og cand. polit. med hovedfag i sykepleievitenskap, UIB. Hun er for tiden ansatt som universitetslektor ved UiS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.04.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Sykepleierens rolle og oppgaver hos mennesker med kroniske smerter”
Sted: Auditorium B-302, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.04.2006, kl. 10:15, Auditorium B-302, 3.etg. Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Elin Dysvik, tlf. 51 83 41 97, epost: elin.dysvik@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side