Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Pålitelig reservoarmodellering

Dmitry Eydinov   

Dmitry Eydinov disputerer tirsdag 20. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Automatic history matching for a compositional reservoir simulator with multipoint flux approximation”

Mest mulig nøyaktig reservoarbeskrivelse er en kritisk faktor for å sikre en god utnyttelse av oljefelt. Numeriske reservoarsimulatorer blir rutinemessig brukt for å gi estimater av fremtidig produksjon, optimalisere produksjonen, planlegging av nye brønner, m.m., og selv om et minimumskrav til slike modeller burde være at de er i stand til å reprodusere målte data, er dette ofte ikke tilfelle. Betinging av simuleringsmodellene til dynamiske data (målinger), som historisk observert produksjon, trykkmålinger, repetert seismikk etc., er en svært vanskelig og tidkrevende prosess, som normalt utføres mer eller mindre manuelt av reservoaringeniørene. Denne prosessen kalles for historietilpasning.

I en numerisk reservoarsimulator deles reservoaret delt inn i celler, og hver celle må tilordnes geologiske og petrofysiske egenskaper. Disse egenskapene er kun delvis kjent i brønnene, og må ellers i reservoaret tildeles verdier basert på geologenes generelle tolkninger av bergarten. Verdiene vil derfor være svært usikre, og en måte å redusere usikkerheten på er å betinge modellene på de dynamiske dataene. Dette problemet kan matematisk formuleres som et minimeringsproblem, hvor de ukjente parametrene svarer til bergartsegenskapene i hver celle. Imidlertid, siden antallet celler i modellen kan være svært høyt, i størrelsesorden flere hundre tusen, blir antallet parametre også svært høyt. Hovedmålsettingen for Eydinovs doktorarbeid har vært å forbedre og videreutvikle optimeringsmetoder, som kan håndtere mange parametre, for å betinge reservoaregenskaper, som porøsitet og permeabilitet, til dynamiske målinger. I løpet av prosjektperioden har han utviklet og implementert en metode for automatisk historietilpasning i en ”in-house” reservoarsimulator utviklet ved Senter for Integrert Petroleumsforskning (CIPR).

Personalia:
Dmitry Eydinov er født i Moskva, Russland. Han er Master of Science innen anvendt matematikk og fysikk fra Moscow Institute of Physics and Technology (2003). Før han begynte doktogradsstudiet ved universitetet i Bergen, arbeidet han ved Institute of Numerical Mathematics and the Hydrometeorological Centre of Russia i Moskva.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2006, kl. 12:15, Auditorium Pi, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Dmitry Eydinov , epost: Dmitry.Eydinov@cipr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side