Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier på væskelekkasje ved bruk av hjerte/lungemaskin og tiltak for å begrense lekkasje

Marit Farstad   

Cand. med. Marit Farstad disputerer fredag 12. mai for dr. med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Fluid extravasation and edema preventing interventions during normothermic and hypothermic cardiopulmonary bypass (CPB) - Experiments in a piglet model.-”

Pasienter som gjennomgår åpen hjertekirurgi med bruk av hjerte-lunge-maskin og samtidig nedkjøling kan oppleve problemer postoperativt relatert til øket ansamling av væske i viktige organsystemer/organer som mage-tarmtrakten, hjerte, hjerne og lunger. Slikt vevsødem tilskrives i hovedsak øket væskelekkasje fra blodbanen ut i vevet.

Det er sterkt ønskelig å kunne redusere den omtalte akutte væskelekkasje med ødemdannelse i forbindelse med bruk av hjerte/lungemaskin og hypotermi(nedkjøling).

I en eksperimentell dyremodell som har vist seg velegnet for mer inngående væskebalanse studier har kandidaten gjennomført flere delstudier på væskelekkasje under hypotermi ved bruk av hjerte/lungemaskin.

Avhandlingens hovedfunn bekrefter at nedkjøling i seg selv forårsaker betydelig væskelekkasje fra blodbanen. Kjølestrategi er av mindre betydning idet rask eller langsom kjøling gir like væsketap ut fra sirkulasjonen. Tilsetning av albumin-, og stivelses-løsninger til hjerte/lungemaskinen, eller intravenøs infusjon av en hyperosmolar/hyperonkotisk løsning er gjennom de enkelte delstudier vist å redusere den kuldeinduserte lekkasjen, men også den lekkasje en ser ved normal temperatur.

Tradisjonelt er øket væskelekkasje i forbindelse med bruk av hjerte/lungemaskin oppfattet å være forårsaket av inflammasjon. Corticosteroidbehandling har i mange år vært brukt for å dempe inflammasjonsreaksjonen ved hjertekirurgi. I vår modell har behandling med ulike anti-inflammatoriske medikamenter ikke hatt noen reduserende effekt på væskelekkasjen.

Avhandlingen konkluderer med at nedkjøling i forbindelse med bruk av hjerte/lungemaskin gir væskelekkasje og ødem. Denne lekkasjen kan reduseres ved bruk av kolloidale og hypertone løsninger og er sannsynligvis forårsaket av en annen mekanisme enn inflammasjon.

Personalia:
Marit Farstad er født i 1966, oppvokst i Tingvoll kommune, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1993. Hun har spesialistutdannelse fra SMR, Ålesund og Haukeland Universitetssykehus. Hun er godkjent spesialist i Anestesiologi fra 2001. Hun har siden 2001 vært ansatt som 50 % stipendiat ved Institutt for kirurgiske fag, UiB, og 50 % som overlege ved Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.05.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Væskebehandling av kritisk syke"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.05.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Marit Farstad, tlf. 55 97 68 69, epost: fars@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side