Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny teknologi for kartlegging av oljereservoarer i karbonatbergarter

Pourdad Farzadi   

Pourdad Farzadi disputerer fredag 30. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”High resolution stratigraphic analysis: An integrated approach to the subsurface geology of the SE Persian Gulf”.

To tredjedeler av verdens oljereserver og en tredjedel av verdens gassreserver finnes i Midtøsten. Disse enorme energireservene er grunnen til at forskere stadig prøver å forbedre vår forståelse av bergrunnen i området ved hjelp av nye metoder. Nyere publikasjoner som omhandler petroleumsgeologien i Midtøsten fokuserer på bruk av sekvensstratigrafiske konsepter og metoder, men dette gjelder i liten grad den iranske siden av Persiabukta. Tradisjonell tolking av brønndata og geofysiske data har vist seg å være problematisk i de karbonatrike bergartene som finnes her. Videre er tilgjengelige opplysninger rundt sekvensstratigrafiske forhold i iransk sektor er ikke detaljerte nok til at tolkinger og korrelasjoner her kan dra nytte av metodiske framskritt gjort i andre deler av Midtøsten; særlig på vestsiden av Persiabukta.

Brønndata og seismikk utgjør den viktigste kilden til informasjon om berggrunnen, men hver for seg gir disse et ufullstendig bilde. For seismiske data er graden av detaljer man kan fange opp begrenses av seismisk oppløsning. Pourdad Farzadi har brukt alle tilgjengelige data fra berggrunnen i området for å forbedre vår evne til å forutsi stratigrafiske forhold i undergrunnen. Han har benyttet en metode for mønstergjenkjenning i seismiske data kombinert med analyse av høyoppløslige brønnlogger for å identifisere og beskrive geometriske og avsetningsrelaterte forhold på en skala som ligger under seismisk oppløsning. Bruk av denne metodikken i kombinasjon med sekvensstratigrafiske konsepter har gjort det mulig å identifisere en rekke komplekse arkitekturelle forhold i undergrunnen. Praktiske konsekvenser av dette arbeidet omfatter bl.a. at ny informasjon og økt forståelse av geologien i det undersøkte området har gjort det mulig å identifisere nye lavrisiko utforskningsprospekter, som ikke kunne ha blitt identifisert ut fra konvensjonell seismisk tolking. Resultatene fra dette arbeidet kan fungere som en referanseramme for utforskningsaktiviteter i Midtøsten generelt og Persiabukta spesielt.

Personalia:
Pourdad Farzadi er født i Teheran i juli 1962. Han fullførte videregående skole i 1980. I 1989 tok han Bachelorgraden i geologi ved Universitetet i Teheran og mottok Mastergraden i sedimentologi 1991 ved Teheran Teachers Training University. Pourdad var ansatt i det Iranske nasjonale oljeselskapet (NIOC) som geolog, sedimentolog og seismisk tolker i 14 år fra, 1989. Han har arbeidet med seismisk stratigrafiske og sekvensstratigrafiske studier av karbonater og siliciklastiske bergarter de siste ni år inkludert de siste tre år som doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært finansiert av Norsk Hydro.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2006, kl. 10:15, Fiellhallen (room 2113), Allègt. 41

Kontaktpersoner:
Pourdad Farzadi, tlf. 952 03 590, epost: pourdad.farzadi@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1496

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side