Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Satellittbasert miljøovervåkning i norske kystområder

Are Folkestad   
Are Folkestad disputerer torsdag 23. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Satellite monitoring of algal blooms in Norwegian coastal waters”.

I løpet av de siste tiårene har man opplevd en økt hyppighet av skadelige algeoppblomstringer i norske kystområder. Disse oppblomstringene består av marine mikroalger med egenskaper som blant annet kan forårsake sykdom og død hos ville og oppdrettede fisk og skalldyr. Ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling i Bergen har det derfor siden 1998 vært tatt i bruk observasjoner fra optiske satellittmonterte sensorer for daglig overvåkning av algekonsentrasjonen i Nordsjøen og Skagerrak.

Are Folkestads arbeid har bestått i å teste ut en ny og avansert metode for analyse av optiske satellittdata i norske kystområder. Målet har vært å oppnå mer eksakte estimat av blant annet konsentrasjonen av klorofyll-a i vannets overflatelag. Dette pigmentet påvirker det satellittmålte optiske signalet og er et mål på hvor stor algekonsentrasjonen er i et gitt område.

For å ta i bruk den nye metoden har tidligere innsamlede feltdata fra den norske kyststrømmen og Skagerrak blitt brukt for å kartlegge de optiske egenskapene til klorofyll-a så vel som til annet partikulært og oppløst materiale som forekommer i disse områdene. Samtidige målinger utført i felt og fra satellitt har videre blitt brukt til å teste ut metoden. Resultatene viser at den nye metoden gir mer nøyaktige estimat av klorofyll-a enn de metodene man tidligere har brukt.

I avhandlingen er også data fra tre ulike satellittsensorer sammenlignet. Dette studiet viser at det for praktisk bruk i algeovervåkning ikke er signifikante forskjeller mellom klorofyll-a produktene fra de tre sensorene.

De funnene og erfaringene som har blitt gjort i denne avhandlingen, er sammen med den nye metoden blitt tatt i bruk for å forbedre den daglige overvåkningen av algekonsentrasjonen i norske kystområder. En slik forbedret tjeneste vil være et nyttig verktøy for både myndigheter og oppdrettsnæringen ved eventuelle framtidige algeoppblomstringer som er skadelige for det marine miljøet.

Personalia:
Are Folkestad er født i 1976 og oppvokst i Ulstein kommune i Møre og Romsdal. Han er utdanna cand. scient. i bio-optikk ved Universitetet i Bergen i 2002 og ble samme år ansatt som PhD-stipendiat ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling i Bergen. Han er tatt opp som PhD kandidat ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført gjennom et prosjektet finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2006, kl. 14:15, Nansen Senter For Miljø og Fjernmåling, Thormøhlensgate 47

Kontaktpersoner:
Are Folkestad, tlf. 456 01 250, epost: are.folkestad@nersc.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1508

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side