Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap

Benn Folkvord   

Førsteamanuensis cand. jur. Benn Folkvord disputerer fredag 9. juni 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap".

Tema for avhandlingen er hvilke skatterettslige vilkår som kan stilles for at en fusjon eller fisjon av et aksjeselskap skal kunne gjennomføres uten at denne utløser skatteplikt. Fremstillingen bygger på en hypotese om at skattereglene om fusjoner og fisjoner kan utledes av en effektivitetsnorm. Dette er både en rettspolitisk (normativ) og en rettsdogmatisk (deskriptiv) norm.

Fusjoner og fisjoner som ikke gjennomføres på lovlig måte etter selskapsrettslige eller regnskapsrettslig regler, kan utløse skatteplikt. Det drøftes om dette kravet skal tas på ordet, slik at enhver selskaps- eller regnskapsrettslig feil utløser skatteplikt. Under forutsetning av at kravet ikke kan tas på ordet, analyseres hvilke feil som vil utløse skatteplikt. I forlengelsen av disse spørsmålene ses det på enkelte av de mest sentrale selskaps- og regnskapsrettslige reglene om fusjon og fisjon. Det foretas også en analyse av vilkåret om skattemessig kontinuitet (skatteposisjoner skal videreføres etter transaksjonen), og reglene om fusjoner og fisjoner over landegrensene. I tillegg analyseres bestemmelsen som gjelder omgåelse av skattereglene ved fusjon og fisjon. Det forsøkes bl.a. vist at et av hovedproblemene ved omgåelse kan være lav oppdagelsesrisiko.

Personalia:
Benn Folkvord er født i Stavanger (1974), cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1999. Han har tidligere arbeidet som advokat, men har siden 2002 vært ansatt ved institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger hvor han nå er ansatt som førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.06.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Hvordan bør norsk skatterett tilpasse seg den europeiske rettsutviklingen, både med hensyn til EØS og EMK"
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.06.2006, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Kontaktpersoner:
Benn Folkvord, tlf. 51 83 15 61, epost: benn.folkvord@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side