Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Alternativ virkningsmekanisme for antipsykotiske medikamenter

Anja Underhaug Gjerde   

Cand.scient. Anja Underhaug Gjerde disputerer fredag 19. mai for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Interaction of antipsychotic drugs with biological membranes: A physicochemical study"

Avhandlingen fremstiller ulike mekanismer for hvordan antipsykotiske medikamenter påvirker og interagerer (reagerer) med cellemembraner av ulik sammensetning. Medikamentene brukes hovedsakelig i behandling av schizofreni og manisk – depressiv sinnslidelse, og har mange og til dels alvorlige bivirkninger. Til tross for at de klassiske, såkalt "typiske", antipsykotiske medikamentene har vært på markedet siden 1950-tallet er deres eksakte virkningsmekanisme fortsatt ikke kartlagt.

De fysikalske og kjemiske egenskapene til en membran er viktig for cellens kommunikasjon med omgivelsene og for kontroll av miljøet inne i cellen. For eksempel er membranens innhold av flerumettede fettsyrer avgjørende for dens fluiditet som igjen er viktig for funksjonen til membranproteinene. De antipsykotiske medikamentene sies å binde til ulike reseptorer i hjernen, men på grunn av deres amfifile karakter (dvs. de har både vannløselige og fettløslige grupper) har de også evne til å interagere direkte med cellemembranen. Studien viser at disse medikamentene ikke bare går inn i membraner, men at de også endrer de fysiske forholdene i membranen. Faktorer som ladning av fosfolipid hodegruppe, antall og plassering av dobbeltbindinger i fettsyrene samt medikamentets strukturformel er avgjørende for graden av interaksjon. Tilstedeværelse av omega-3 fettsyrer har vist seg å være av stor betydning. Det er derfor tenkelig at polyumettede fettsyrer i dietten kan øke medikamentenes virkning. Resultatene fra studien tyder på at interdigitering (inntrenging) av de ulike antipsykotiske medikamentene i membranen indirekte vil kunne forandre reseptorproteinets funksjon. Det er sannsynlig at en slik interdigitering er en av mekanismene for både ønskede og uønskede effekter av medikamentene. Økt forståelse for disse mekanismene er viktig for å designe nye og bedre medikamenter med færre bivirkninger.

Personalia:
Anja Underhaug Gjerde er født i 1974 og er oppvokst på Nærbø på Jæren. Hun har ingeniørutdanning i kjemi fra Høgskolen i Stavanger. Deretter tok hun sin cand.scient. eksamen i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2001. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for biomedisin og delvis ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen, med professor Holm Holmsen som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2006, kl. 11:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Anja Underhaug Gjerde, tlf. 55 58 64 14 / 930 373 14, epost: anja.underhaug@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side