Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Identitet, kommunikasjon og etikk i Nathalie Sarrautes forfatterskap

Jorunn Svensen Gjerden   
Jorunn Svensen Gjerden disputerer fredag 12. mai for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Le paradoxe du sujet. Éthique et esthétique dans l’œuvre de Nathalie Sarraute” (Subjektets paradoks. Etikk og estetikk i Nathalie Sarrautes forfatterskap).

Nathalie Sarraute (1900-1999) regnes som en av det 20. århundrets viktigste franske forfattere. Sarraute skrev modernistiske romaner, kortprosatekster og dramatikk, og sammen med Alain Robbe-Grillet, Michel Butor og Claude Simon tilhørte hun den innflytelsesrike grupperingen som på 60-tallet fikk navnet nyromanforfattere. Verker av alle de fire forfatterne finnes i norsk oversettelse.

Tematisk kretser hele Nathalie Sarrautes forfatterskap omkring fenomenet tropismer. Begrepet er hentet fra biologien, og betegner en organismes bevegelser som følge av ytre fysisk eller kjemisk påvirkning. Sarraute bruker termen metaforisk for å beskrive ”indre bevegelser” hos romankarakterene sine – umerkelige impulser eller sansefornemmelser som igangsettes i møtet med den andre. Tropismene gir mellommenneskelige relasjoner i Sarrautes litterære univers en egendynamikk som ligger til grunn for alt jeget tenker, sier og gjør. Slik problematiserer tropismene skillet mellom jeget og verden, og idéen om en autonom, personlig identitet.

På denne bakgrunnen undersøker avhandlingen sammenhenger mellom sosiale relasjoner, individ og språk i Nathalie Sarrautes fiksjonsprosa. Med utgangspunkt i Emmanuel Lévinas’ filosofi argumenterer Gjerden for at Sarrautes litterære estetikk og hennes syn på individet kan betraktes som etiske. Slik blir avhandlingen et bidrag til en ny oppfatning av Nathalie Sarrautes egenart i forhold til andre nyromanforfattere, og til diskusjonen omkring forholdet mellom etikk og litteratur.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at paradokset er et nøkkelbegrep for forståelsen av både identitetsproblematikk og litterært språk hos Sarraute, noe kortprosasamlingen Ici (Her) fra 1995 eksemplifiserer på en enkel og tydelig måte. I denne teksten blir individet et ”her” i stedet for et ”jeg”, og framstår gjennom metaforer og setningsbygning som et åpent, fleksibelt rom som kan gi plass til den andres annethet uten å modifisere eller bemektige seg den, men også uten å gi avkall på sin egenidentitet.

Personalia:
Jorunn Svensen Gjerden er født i Stavanger i 1969, og er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen i 1995. Hun var universitetslektor i fransk litteratur ved Romansk institutt, UiB 1996-98, hvor hun også ble ansatt som NFR-stipendiat høsten 1998. Fra høsten 2006 er hun engasjert som førsteamanuensis samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.05.2006, kl. 10:15, auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Jorunn Svensen Gjerden, tlf. 55 58 22 74, epost: jorunn.gjerden@roman.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side