Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Emosjoner og ledelse

Lars Glasø   

Cand. psychol. Lars Glasø disputerer 19. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Affects and emotional regulation leader-subordinate relationships”

Følelser har lenge vært et neglisjert tema innenfor organisasjon og ledelse. Selv om det var en økende interesse for følelser i løpet av 1990-tallet, har det vært publisert få empiriske studier som har fokusert på hvilke følelser ledere og medarbeidere faktisk opplever når de samhandler med hverandre og hvordan de forholder seg til disse følelsene. I tillegg har ledelsesforskningen tradisjonelt hatt et sterkt lederfokus, mens medarbeiderne og deres perspektiv har kommet i bakgrunnen. Denne avhandlingen fokuserer derfor på hvilke følelser som kan oppstå i leder-medarbeiderrelasjonen og hvordan disse blir regulert ved enten å bli uttrykt, undertrykt eller simulert under samhandlingen. I avhandlingen blir både lederes og medarbeideres opplevelser undersøkt.

Avhandlingen omfatter tre empiriske arbeider. Totalt 413 ledere og 757 medarbeidere fra privat og offentlig sektor deltok i de forskjellige studiene. Den første studien viste at leder-medarbeiderrelasjonen er sterkt farget av både positive og negative følelser og at disse følelsene kan klassifiseres i fire grunnleggende emosjonelle faktorer som er tilstede når ledere og medarbeidere samhandler. Resultatene viste videre en sterk sammenheng mellom de emosjonelle faktorene og relasjonskvaliteten og jobbtrivselen for medarbeiderne, men ikke for lederne. I studie 2 rapporterte ledere og medarbeidere at de både uttrykker, undertrykker og simulerer sine følelser når de samhandler og at dette hadde sammenheng med opplevd relasjonskvalitet, jobbtrivsel og subjektive helseplager. Lederne rapporterte at de uttrykte, undertrykte og simulerte sine følelser signifikant mer enn medarbeiderne. Studie 3 avdekket at ledere og medarbeidere oppgir ulike grunner for sin emosjonsregulering, og at medarbeidere rapporterer mer alvorlige og negative konsekvenser av sin emosjonsregulering enn ledere.

Avhandlingen viser at følelser er sentrale når ledere og medarbeidere samhandler. Resultatene indikerer imidlertid at følelsene spiller en viktigere rolle for medarbeiderne enn for lederne. Dermed kan ledere stå i fare for å undervurdere følelsenes betydning. Dårlig kvalitet på leder-medarbeiderrelasjonen kan knyttes til undertrykkelse og forstillelse av følelser, som igjen kan ha destruktive og potensielt skadelige konsekvenser både for organisasjonens læringsmiljø og beslutningstaking. Kunnskap om emosjonsregulering i leder-medarbeiderrelasjonen er viktig fordi reguleringen kan knyttes til positiv samhandling og oppnåelse av organisasjonelle og individuelle mål, men også til lav arbeidsmotivasjon, økt tilbaketrekningsatferd, lav jobbtrivsel og økte helseplager hos medarbeidere. Avhandlingen bidrar til økt forståelse av ledelse som en relasjonell prosess ved å utforske både lederens og medarbeiderens like og ulike opplevelser og perspektiver i deres samhandling.

Personalia:
Lars Glasø er født i Trondheim i 1956. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen 1984. Glasø har arbeidet som klinisk psykolog og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi (NPF). Han har arbeidet som daglig leder og organisasjonspsykolog i Norsk Institutt for Gruppe og Organisasjonspsykologi A/S i mer enn 10 år. I 2004 mottok han et fireårig doktorgradsstipend ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.05.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: ”Emotional intelligence in leadership behavior”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Lars Glasø, tlf. 55 58 86 44 / 908 83 671 , epost: lars.glaso@psysp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side