Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ryggpasienter i aktivitet sparer samfunnet for millioner

Eli Molde Hagen   
Eli Molde Hagen disputerer fredag 3. februar 2006 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Light mobilization treatment of subacute, non-specific low back pain”

Avhandlingen har som mål å evaluere om tidlig behandling på en ryggpoliklinikk med undersøkelse, informasjon, beroligelse og oppmuntring til å være i aktivitet, kan redusere sykefravær for pasienter sykemeldt 8-12 uker for ryggplager. De siste 20 årene har det vært en økning i sykefravær for ryggplager. Usikkerhet knyttet til forståelse av smertemekanismer i ryggen og hvilken type behandling som hjelper, kan ha medvirket til denne negative utviklingen. Arbeidet er basert på fire artikler.

Den første artikkelen viser at pasientene som ble behandlet på ryggpoliklinikken fortere kom tilbake i jobb enn de pasientene som fikk vanlig behandling i primærhelsetjenesten. Etter ett år var 68% friskmeldt i ryggpoliklinikkgruppen og 56% friskmeldt i primærhelsetjenestegruppen.

Den andre artikkelen viser at den raskere tilbakekomsten til jobb det første året ikke medførte noen økt risiko for tilbakefall de påfølgende to år, og ga samfunnsøkonomiske besparelser. Etter tre års oppfølging er det beregnet en nettobesparelse på 6 millioner kroner på å behandle de 237 pasientene i ryggpoliklinikkgruppen. På landsbasis ville nettogevinsten i løpet av et år vært 643 millioner kroner dersom alle som var sykmeldt for de samme ryggdiagnoser hadde fått denne behandlingen.

Den tredje artikkelen viser at de som hadde best nytte av behandlingen på ryggpoliklinikken, var de som trodde at deres arbeidsevne var betydelig redusert, hadde konstant belastning på ryggen mer enn halve arbeidstiden, og trodde at årsak til ryggplagene ikke hadde sammenheng med tilfeldigheter. Hovedeffekten på reduksjon av sykefraværet synes å være påvirkning av pasientens bekymring og tro om nedsatt arbeidsevne.

Den fjerde artikkelen viser at de fleste ryggpasienter også har andre plager. De har flere subjektive helseplager enn normalbefolkningen. Disse tilleggsplagene har betydning for den generelle helsetilstand og nedsatte funksjon og må tas hensyn til.

Personalia:
Eli Molde Hagen (58) bor på Stange i Hedmark fylke, men er født og oppvokst i Bergen. Hun ble cand.med. i Würzburg i Tyskland i 1973 og tok norsk tilleggseksamen samme år. Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 1991 og er nå ansatt som seksjonsoverlege ved Ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF, 2312 Ottestad. Hun har hatt forskningssamarbeid med UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, siden 1994.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.02.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Smertemekanismer ved ryggplager"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.02.2006, kl. 11:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Eli Molde Hagen,, epost: emhagen@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1126

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side