Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lagring av klimagassen CO2 i havbunnen

Helge Hellevang  

Helge Hellevang disputerer torsdag 30. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Interactions between CO2, saline water and minerals during geological storage of CO2

Hvert år slipper petroleumsindustrien ut millioner av tonn CO2 til atmosfæren. En måte å redusere slike utslipp på er å pumpe CO2 ned i havbunnen fra store punktkilder. Avhandlingen tar for seg beregning av reaksjoner mellom CO2, vann og mineraler som følge av lagring av CO2 i havbunnen. Lagring av CO2 som karbonatmineraler hindrer mobilitet og gir en trygg lagring i tusenvis av år. Reaksjonene varierer i tidsskala fra minutter og timer til langsomme mineral reaksjoner som bruker tusenvis av år på å nå likevekt.

Siden mange av CO2-vann-mineral reaksjonene er avhengig av hverandre er beregninger krevende. Det er derfor utviklet et dataprogram, ACCRETE, som beregner de koblede reaksjonene. Injeksjon av CO2 fører til strømninger av CO2 og vann, og ACCRETE er utviklet for å gjøre beregninger av reaksjoner koblet til en strømningssimulator. For å gjøre slike koblede simuleringer stilles det krav om raske beregninger av reaksjonene. ACCRETE er derfor spesiallaget for dette formålet med et minimum antall kjemiske komponenter nødvendig for å simulere CO2 lagring.

For å kvalitetssikre beregninger fra ACCRETE programmet er resultater sammenlignet både med resultater fra andre dataprogram, med eksperimentelle data, og med observasjoner fra naturlige CO2 akkumulasjoner. Sammenligningene viser at ACCRETE er godt i stand til å forutsi sentrale reaksjonsparametere. Med tanke på betydningen av mineralreaksjoner for lagring av CO2 viser simuleringer at på kort sikt (noen få år) spiller mineralreaksjonene en underordnet rolle sammenlignet med oppløsning av CO2 i vann og fanging av CO2 under tette leirlag. På lang sikt vil mineralreaksjoner derimot kunne spille en betydelig rolle. Simuleringer viser også at reaktiviteten varierer stort mellom forskjellige typer reservoir mineraler. Forståelsen av CO2-mineralreaksjoner er derfor viktig for å kunne plukke ut egnede reservoirer for sikker lagring av CO2 over lengre tidsrom.

Personalia:
Helge Hellevang er født i 1975 og oppvokst på Bu i Eidfjord Kommune i Hordaland. Han er utdannet cand. scient. i geologi ved Universitetet i Bergen i 2002, og ble etter to måneder som vit.ass. ansatt i 2003 som doktorgradsstipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, under det NFR-finansierte prosjektet ”Safe long-term storage of CO2 in saline aquifers”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06..2006, kl. 13:15, Realfagbygget, Aud. 2., Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Helge Hellevang, tlf. 930 21 485, epost: helgeh@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1551

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side