Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Subjektive helseplager blant ungdom

Jørn Hetland   

Jørn Hetland disputerer 12. september 2006 for dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The nature of subjective health complaints in adolescence: Dimensionality, stability, and psychosocial predictors.”

Til tross for at ungdom stort sett er sunne og friske, sliter også deler av den yngre befolkningen med ulike helseplager som påvirker deres livskvalitet. Eksempler på slike plager er hodepine, magesmerter, innsovningsproblemer og irritabilitet. Fra et forebyggende perspektiv er en viktig problemstilling hvorvidt mønstre av plager en finner i den voksne befolkningen allerede etableres tidlig i barne- og ungdomsårene. Videre er det viktig, når en skal utforme forbyggende tiltak, med kunnskap om mulige ressursfaktorer og belastningsfaktorer i de unges sosiale miljø som kan tenkes å påvirke utviklingen av slike plager over tid. Avhandlingen baserer seg i stor grad på longitudinelle data hvor en følger de unge over en lengre tidsperiode, noe som gjør at man kan belyse de overnevnte problemstillinger på en bedre måte enn det som er mulig i tverrsnittsundersøkelser.

Avhandlingen omfatter 3 empiriske arbeider hvor data fra til sammen tre spørreskjemaundersøkelser utført ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen er benyttet. Her belyses problemstillinger knyttet til underliggende mønstre i subjektive helseplager med fokus på kjønns- og aldersforskjeller, stabilitet i subjektive helseplager fra tenårene til tidlig voksen alder, samt mulige ressurs og belastningsfaktorer i de unges sosiale omgivelser. Sentrale funn i avhandlingen er identifiseringen av en kroppslig og en psykologisk underliggende dimensjon i subjektive helseplager, og at det er forskjellige utviklingsmønstre av plager for gutter og jenter i løpet av ungdomsårene. Videre viser resultatene at de som er mye plaget tidlig i ungdomsårene har en økt risiko for også å være mye plaget i tidlig voksen alder, noe som bekrefter antagelsen om at plagemønstre i voksen alder kan etableres allerede tidlig i ungdomsårene. Avhandlingen viser i tillegg at det å få støtte fra andre elever og lærere henger sammen med det å ha lavere nivå av subjektive helseplager, mens det å bli utsatt for mobbing over tid henger sammen med en sterkere utvikling av plager i ungdomsårene. Dette viser at økt sosial støtte og redusert mobbing er potensielt viktige faktorer når en skal utforme forebyggende tiltak i skolen med tanke på å begrense plager i den yngre befolkningen.

Personalia:
Jørn Hetland er født i Stavanger i 1970. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i januar 1998. Hetland har arbeidet på HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen siden 1998, først som forsknings assistent (1998), og senere som stipendiat (1999-2004). Han er nå ansatt i en forskerstilling på Hemil-senteret/Unifob Helse hvor han arbeider med evalueringen av det tobakksforebyggende arbeidet i Norge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.09.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Hvordan forklarer ulike teoretiske modeller utvikling og opprettholdelse av subjektive helseplager, og hvilke praktiske implikasjoner har modellene?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Jørn Hetland, tlf. 55 58 29 60, epost: Joern.Hetland@iuh.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2029
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side