Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Normalitet og avvik – ulike meta-teoretiske forutsetninger

Torgeir Martin Hillestad   
Cand. psychol. Torgeir Martin Hillestad disputerer 10. januar 2006 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Normalitet og avvik. Forutsetninger for et objektivt psykopatologisk avviksbegrep. En psykologisk, sosial, erkjennelsesteoretisk og teorihistorisk framstilling”.

Avhandlingen er en meta-vitenskapelig begrepsanalyse av forutsetningene for et objektivt perspektiv på avviksfenomener hos mennesker, fortrinnsvis såkalte psykopatologiske tilstander, i en individ- sosial- og historierelatert sammenheng. Et bredt spekter av biologiske, psykologiske, sosiale og historiske teorikonstruksjoner og forutsetninger undersøkes. Avhandlingen undersøker betingelsene for i hvilken grad forskjellige kategorier av såkalte menneskelige avvik – særlig mentale lidelser – kan sies å inneha en objektiv og mer universell status, på tvers av ulike endringer hva angår så vel symptomatologi som individuelle, sosiale, kulturelle og historiske årsaksbetingelser, eller om det vi til enhver tid opplever og karakteriserer som avvik i realiteten snarere må sies å være resultat av framfor alt ulike ideologiske og idemessige tankekonstruksjoner og diskurser under bestemte sosiale og kulturelle betingelser.

Avhandlingen forsøker gjennom en historisk, erkjennelsesteoretisk og begrepslogisk kritikk og analyse av så vel tradisjonelle og medisinsk-inspirerte objektivitetsperspektiv på avvik, som nyere sosial-kritisk, relativistisk og såkalte diskursiv kritikk av nettopp objektive avviksbegrep å formulere et mer allment og såkalt universelt avviksbegrep.

Ved en henvisning til generelle og basale forutsetninger utgått fra etablert psykologi og en parallell vitenskapsteoretisk begrepsanalyse som søker å avklare selve den objektive statusen til de begreper og det formular som nødvendigvis må inngå i beskrivelsen, definisjonen og selve den teoretiske avklaringen av problemfeltet, formuleres en grunnforutsetning og et grunnbegrep for menneskelige avvik som objektivt fenomen.

Personalia:
Torgeir Martin Hillestad er født i Stavanger og avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i juni 1984.Han har arbeidet som psykolog ved PPT-kontorene i Os og Stavanger. Han har også arbeidet ved Sosialhøgskolen og Høgskolen i Stavanger og arbeider nå som førstelektor ved Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
09.01.2006, kl. 16:15. Selvvalgt emne: ”Diagnosens status relatert til identifikasjon og begrepssetting av psykiske lidelser”
09.01.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: ”Realisme som vitenskapsteoretisk posisjon. Relevans for psykologien”
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.01.2006, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Torgeir M. Hillestad, tlf. 51883864(priv), 51834248 (arb), epost: torgeir.hillestad@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side