Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Svangerskap og fødsler hos kvinner med Myasthenia gravis og Charcot-Marie-Tooth.

Jana Midelfart Hoff   

Jana Midelfart Hoff disputerer 12.desember 2006 for dr. med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Giving birth with neuromuscular disease. A study of pregnancies, deliveries and the newborn in women with Myasthenia gravis and Charcot-Marie-Tooth disease”.

En rekke nevrologiske sykdommer debuterer i tenår eller tidlig voksenalder. For kvinner betyr dette at sykdommen kan få betydning for svangerskap, fødsel og for den nyfødte. Det er viktig å få mest mulig kunnskap på dette feltet for å kunne gi kvinnen så god oppfølging og behandling som mulig før og under svangerskapet. I denne studien har vi sett på Myasthenia gravis og Charcot-Marie-Tooth - begge nevrologiske sykdommer som rammer unge voksne.

Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom, hvor kroppen lager antistoff rettet mot reseptorene for acetylcholin på muskelcellene. Dette fører til svakhet i muskulatur, særlig utløst av anstrengelse. Myasthenia gravis er relativt sjelden, med forekomst på 10-20 per 100.000 mennesker. Vi har i vårt prosjekt vist at kvinner med sykdommen Myasthenia gravis har en høyere forekomst av komplikasjoner under fødsel og av inngrep under fødsel. Forekomsten av keisersnitt hos fødende kvinner med denne sykdommen var fordoblet i forhold til referansegruppen. Vi fant også at graden av sykdom hos den gravide kvinnen ikke alltid gir mulighet til å forutsi om det vil bli komplikasjoner under svangerskapet eller ved fødsel, eller om barnet vil kunne få misdannelser eller så kalt neonatal myasthenia.

Neonatal myasthenia er en forbigående tilstand hvor den nyfødte blir slapp i musklene og får problemer med å suge morsmelk, av og til også med å puste. Årsaken er antistoffer fra mor som overføres til barnet via morkaken. Tilstanden sees hos 10-20% av barn av mødre med Myasthenia gravis, og det er viktig å kjenne til den. Fjerning av thymus-kjertelen hos mor, som gjøres hos mange Myasthenia gravis pasienter for å svekke sykdomsutviklingen, ser ut til å ha en beskyttende effekt mot at barnet utvikler en neonatal myastheni..
En annen tilstand, arthrogrypose, som er en sjelden tilstand med medfødt deformasjon av ledd, har også blitt satt i sammenheng med Myasthenia gravis. I vår studie ble denne tilstanden funnet hos tre barn av mødre med myastheni.

Charcot-Marie-Tooth er en arvelig nervesykdom som påvirker både muskler og nervesystemet.. Den regnes som en av de hyppigste arvelige sykdommer (40/100.000), og inndeles i en rekke forskjellige undergrupper basert på genetikk. Vi fant at gravide kvinner med denne sykdommen hadde en større risiko for at fosteret lå i feil posisjon ved fødselen og for blødning etter fødsel. Det var også økt hyppighet av tangforløsning blant disse, noe som tyder på langsommere fremgang under fødselen.

Vår studie har bidratt til ny kunnskap om svangerskap og fødsler hos kvinner med Myasthenia gravis og Charcot-Marie-Tooth. Resultatene vil kunne brukes til en bedre oppfølging og behandling av gravide og fødende kvinner med disse sykdommer. Prosjektet har også vært viktig når det gjelder å øke kunnskap og forståelse av problemer i svangerskap og fødsler hos kvinner med nevrologiske sykdommer generelt.

Personalia:
Jana Midelfart Hoff er født i Trondheim i 1972. Hun tok medisinsk embetseksamen ved NTNU i 1997. Hun startet sin spesialistutdanning som nevrolog ved Nevrologisk avdeling, Sentralsjukehuset i Førde og jobber i dag som assistentlege/forsker ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for Nevrologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2006, kl. 14:15. Oppgitt emne: :”Myasthenia gravis: New developments for treatment”.
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Jana Midelfart Hoff, epost: jmid @helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2055
For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side