Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Spesielle fukttilstander i sandstein

Linda Kåda Høiland   

Linda Kåda Høiland disputerer 22. juni for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”The impact of intermediate wet states on two-phase flow in porous media, studied by network modelling”

Avhandlingen tar for seg hvordan olje og vann strømmer i porøse steiner ved ulike fukttilstander. Fukt er en væskes evne til å spre seg på en overflate eller fortrenge andre væsker fra overflaten. En steins fuktpreferanse har vist seg å ha stor betydning for fordeling av olje og vann i oljereservoaret, og fukt er derfor viktig for strømningen av de tilstedeværende væskene. Dette fører til at fukt påvirker oljeproduksjonen og rest-oljemetningen i reservoaret etter endt produksjon.

Mesteparten av oljereservoarene som finnes er verken sterkt oljefuktet eller sterkt vannfuktet, men faller inn mellom disse to ytterpunktene. Tilstander mellom de to ytterpunktene blir i avhandlingen definert som intermediær fukt. En database med spesielle kjerneanalyser fra reservoarsteiner med intermediær fukt viser stor variasjon i egenskaper som rest-oljemetning, relativ permeabilitet og kapillærtrykk. For å gi en bedre forståelse for den store variasjonen i dataene har den intermediært fuktede tilstanden blitt delt inn i ulike grupper. Ved dannelsen av et oljereservoar vil en porøs stein i utgangspunktet være fyllt med vann før olje strømmer inn og det utvikles et oljereservoar. Under denne prosessen vil det være muligheter for at noen porer, avhengig av porestørrelse og form, endrer fukt fra orginalt vannfukt til oljefukt.

I avhandlingen er ulike klasser av intermediær fukt studert ved hjelp av en teoretisk nettverksmodell av en sandstein. Ulike fuktklasser der fukten avhenger av porestørrelse i steinen er undersøkt. Avhandlingen har bedret forståelsen for ulike intermediære fukttilstander med tanke på rest-oljemetning etter vannflømming og andre strømningsmekanismer i porøs sandstein som kapillærtrykkskurver og relativ permeabilitet.

Personalia:
Linda Kåda Høiland er født i 1979 og oppvokst i Sandnes i Rogaland. Hun er utdannet cand.scient i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2003, og begynte deretter som doktorgradsstipendiat ved Senter for Integrert Petroleumsforskning (CIPR) også ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2006, kl. 13:00, Auditoruim 4, Realfagbygget, Allègaten 41

Kontaktpersoner:
Linda Kåda Høiland, tlf. 55 58 36 68, epost: linda.hoiland@cipr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side