Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Metanproduserende mikroorganismer i arktis

Lone Høj   

Cand. scient. Lone Høj disputerer tirsdag 16. mai for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Methanogenic archaea in Arctic soils from Spitsbergen, Norway (78°N)”.

Klimarelaterte endringer i temperatur, nedbør, permafrostutbredelse og vegetasjonstyper vil kunne påvirke mikrobiell nedbrytning av organisk materiale i arktisk jord, og dermed utslipp av drivhusgassene CO2 og metan. I dag ugjør metanutslipp fra arktiske våtmarker omtrent 18% av utslipp fra naturlige kilder og 6% av totalt globalt metanutslipp. Metanutslipp er resultatet av balansen mellom to mikrobielle prosesser, metanproduksjon som utføres av metanogene arker, og metanoksidasjon som utføres av metanotrofe bakterier (aerob metanoksidasjon), eller av konsortier bestående av arker og sulfatreduserende bakterier (anaerob metanoksidasjon). Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan endringer i klima vil påvirke disse mikrobielle gruppene, og dermed utslipp av metan.

Doktorgradsarbeidet gir ny og grunnleggende informasjon om samfunnssammensetningen av metanproduserende organismer i arktisk jord og sedimenter. Avhandlingen tar for seg hvordan sammensetningen av arkesamfunnet varierer mellom ulike lokaliteter, med dyp i jordsmonnet og til ulike tider av sommersesongen. Metanogene arker ble påvist bare i sedimenter og jord som var vannmettet gjennom det meste av sommeren. Dette kan delvis forklare hvorfor vannregimet ser ut til å ha en overordnet betydning for reguleringen av metanutslipp fra arktisk tundra. Studiene viser at en finner de samme hovedtypene av metanogene arker i arktiske våtmarker som i tilsvarende miljøer i tempererte strøk. Effekten av temperatur på metanproduksjon kan variere mellom ulike våtmarker. Avhandlingen viser at forskjeller i sammensetning og funksjon av det mikrobielle samfunnet delvis kan forklare denne variasjonen. Nedbrytning av komplekst organisk materiale med metan som sluttprodukt skjer raskere med økende temperatur. I den studerte jorda er slik nedbrytning svært dårlig tilpasset temperaturer under 10°C, selv om metanogene arker vokser ved lavere temperaturer. I løpet av nedbrytningsprosessen endres sammensetningen av arkesamfunnet, og denne utviklingen er trolig knyttet til endringer i substrattilgang. Metanutslipp som måles i felt i perioder med lave jordtemperaturer skyldes derfor trolig nedbrytning av lett nedbrytbare substrater som tilføres kontinuerlig.

Personalia:
Lone Høj er født i 1972 og er oppvokst i Molde. Hun tok sin cand.scient eksamen i biologi, studieretning mikrobiogi, ved Universitetet i Bergen i 1998. I desember 1998 ble hun ansatt som stipendiat ved Institutt for Mikrobiologi, nå Institutt for Biologi, ved Universitetet i Bergen med finansiering fra Norges Forskningsråd. Hun er nå knyttet til Australian Institute of Marine Science i Townsville, Australia.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2006, kl. 10:15, auditorium 101 i Jahnebakken 5, Biologisk Institutt

Kontaktpersoner:
Lone Høj, tlf. 55 58 46 48 (a) / 976 57 953, epost: lone.hoj@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1505

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side