Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Flora langs eng- og åkerkanter

Hege Hovd   
Hege Hovd disputerer den 9. mai for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Field margins in central Norway – creation, management and flora”

I jordbruksområder kan de upløyde sonene langs eng- og åkerkanter være viktige leveområder for mange plantearter. Siden 1950-tallet har imidlertid både antallet og kvaliteten av slike kantsoner blitt kraftig redusert. Små åkerteiger har blitt slått sammen til store sammenhengende oppdyrka arealer, åpne bekker har blitt lagt i rør, og svært mange kantsoner har dermed forsvunnet. Økte mengder kunstgjødsel og mindre presis gjødsling har ført til at mye gjødsel havner i kantsonene. I tillegg har det blitt slutt på å utnytte kantsoner til dyrefôr. Fravær av slått eller beite, kombinert med god næringstilgang, har ført til at mange kantsoner i dag er forholdsvis artsfattige, dominert av store ugrasplanter og delvis gjengrodde med kratt og trær. Lavtvoksende blomsterarter som tidligere fantes i disse kantsonene blir dermed utkonkurrert, og kan stå i fare for å forsvinne fra området. Resultater fra feltforsøk tyder på at kunstig skapte engkanter fungerer dårlig som leveområder for konkurransesvake og sårbare blomsterarter. Slike nyskapte kantsoner blir i stedet raskt dominert av ugras, blant anna kveke (Elymus repens). Det er derfor viktig å ta vare på de kantsonene som fremdeles finnes i landskapet og som ikke er gjengrodd. I første rekke gjelder dette vegkanter, som er blant de få kantsonene som fremdeles blir slått jevnlig. Langs vegkantene kan vi fremdeles finne et mangfold av ulike blomsterarter.

Personalia:
Hege Hovd er født i 1973 og oppvokst på Ytterøy i Nord-Trøndelag. Hun fullførte 3-årig utdanning i bioteknologi fra Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad, i 1996, og tok sin cand.scient. eksamen i generell plantefysiologi ved Norges Landbrukshøgskole (nå UMB) på Ås i 1999. Hennes doktorgradsarbeid er utført ved Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar (tidligere Planteforsk) i Stjørdal. Hun er nå bosatt i Vingelen, Nord-Østerdalen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2006, kl. 12:30, Auditorium 5, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Hege Hovd, tlf. 41 54 84 65, epost: hege.hovd@fjellnett.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side