Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tverrfaglig tilnærming til barn med utviklingsproblematikk

Synnøve Iversen  

Cand. scient. Synnøve Iversen disputerer torsdag 24. august for graden dr. philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Children with developmental problems and disorders: selected aspects of motor and multidisciplinary assessment and intervention”

Avhandlingen handler om tverrfaglig tilnærming til utvalgte kliniske sider hos barn med utviklingsmessige problemer. Motoriske vansker står spesielt sentralt. Avhandlingen er basert på 5 studier:

  • Atferd, kognitive, språklige og motoriske ferdigheter ble undersøkt hos 6 år gamle barn i risikosonen med hensyn til inklusjon i ordinær skole.
  • Forekomst, alvorlighetsgrad og type motoriske vansker ble undersøkt hos 6 år gamle barn med atferdsmessige og emosjonelle vansker.
  • Forekomst, alvorlighetsgrad og type motoriske vansker ble kartlagt hos en gruppe barn i alder 10 – 12 år med lesevansker.
  • En tverrfaglig og deltakende samarbeidsmodell ble utviklet og iverksatt ved skolestart ved 27 skoler i Stavanger og Vesterålen i helsefremmende hensikt og for å forbedre tilbudet til barn med utviklingsmessige vansker.
  • Effekt av et intensivt oppgavespesifikt intervensjonsprogram ble sammenlignet med effekt av tradisjonell kommunebasert fysioterapi hos 6-åringer med motoriske vansker.

Størst vansker ble registrert i forhold til sosialt samspill og oppmerksomhet, men barna lå også under gjennomsnitt med hensyn til kognitive og språklige ferdigheter. Alvorlige motoriske vansker ble funnet hos mer enn halvparten. Utredning av de 6 år gamle risikobarna synliggjorde viktigheten av tverrfaglig utredning og samlet demonstrerte undersøkelsene at barn med utviklingsmessige problemer representerer en kompleks, sammensatt og sårbar gruppe. Flertallet av barna fremsto med sammensatte vansker, hvilket understreker viktigheten av koordinert tverrfaglig oppfølging innen helse- og utdanningssektoren.

Personalia:
Synnøve Iversen er født i 1960 og oppvokst i Egersund. Hun er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapihøgskolen i Oslo i 1983, og cand. scient. i fysioterapi ved Universitetet i Bergen i 1994. Hun har arbeidet med fysioterapi for barn i Stavanger kommune siden 1988, og arbeider i dag som fagkonsulent i Stavanger kommune og som prosjektleder ved Barnehabilitering Østerlide, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
23.08.2006, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "Barn med utviklingsproblematikk: Deltakende åpne prosesser som tilnærming ved utforming og implementering av tiltak"
23.08.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Hvordan oppdages motoriske problemer hos skolebarn, og hvordan kan skolehelsetjenesten bruke sine ressurser bedre slik at risikobarna får den hjelpen de har krav på"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.08.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Synnøve Iversen, epost: syiverse@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1936

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side