Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sykepleiere som alternativ behandlere

Berit Johannsessen   

Berit Johannessen disputerer lørdag 14. oktober for dr. art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sykepleiere i alternativ behandling. Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling?"

Avhandlingen undersøker følgende problemstilling: Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling, og hvordan begrunner de dette valget? Avhandlingen er en undersøkelse av sykepleieres motiver og bakgrunn for å velge alternativ behandling fremfor å jobbe som sykepleier i den offentlige helsetjenesten.

Avhandlingen er et tverrvitenskapelig arbeid med basis i kulturvitenskap og sykepleievitenskap, dels også i religionsvitenskap og bygger bl.a. på intervju av 24 ”alternative sykepleiere”.

Hovedvekten er lagt på å beskrive de større kontekstene sykepleiernes valg må sees i forhold til. Det vil si verdier og målsettinger i sykepleierutdanningen, sykepleieres opplevelse og erfaringer fra sitt arbeid og sin posisjon innenfor det offentlige helsevesen, profesjonskampen mellom leger og sykepleiere og kjønnsaspektet i den forbindelsen. Videre er statens politikk i forhold til alternativ behandling og utviklingen av et marked for helsetjenester analysert.

Religion analyseres som integrert i sykepleiernes yrkesaktivitet og fagteori. Dette bidrar til å gi en rikere og mer adekvat forståelse av betydningen av New Age i dagens vestlige samfunn. Avhandlingen peker på at samtidsforskere har mye å vinne ved å betrakte religion som integrert i ulike samfunnsfelt, som f.eks helsevesenet.

Disputasen vil foregå ved Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Personalia:
Berit Johannessen er født og oppvokst på Sørlandet, hun ble utdannet sykepleier i 1980, tok helsesøsterutdanning i 1986 og embetseksamen i sykepleievitenskap i 1989. Hun har jobbet 10 år som sykepleier og 16 år som lektor i sykepleiefag. Hun ble tatt opp som dr.art kandidat ved Institutt for Kulturvitenskap ved UiB i 1998.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.10.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Helhetstenkning innenfor norsk sykepleieutdanning – utviklingstrekk i etterkrigstiden”
Sted: Clara Holsts auditorium, Gimlemoen, Kristiansand

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.09.2006, kl. 09:30, Clara Holsts auditorium, Gimlemoen, Kristiansand

Kontaktpersoner:
Eli Andås, tlf. 30 14 18 66
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1903

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side