Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gjenværende petroleumspotensiale i Sydlige Viking Graben

Holger Justwan   

Cand. scient. Holger Justwan disputerer 5. mai for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The petroleum systems of the South Viking Graben, Norway”.

Nordsjøen som petroleumsprovins er i ferd med å gjennomgå en dramatisk utvikling med hensyn på nedgang i petroleumsproduksjon og svak tilgang på nye tilleggsreserver/funn. Dette studiet har hatt til hensikt å vurdere mulighetene for å finne betydelige tilleggsreserver i området fra Friggfeltet til syd for Sleipnerfeltet. Resultatene viser at det er dannet betydelig mer olje og gass i området enn det som til nå er funnet og at det derfor eksister gode muligheter for nye funn.

Studiet har analysert og evaluert finkornige bergarter av sen og midtre jura alder med høyt innhold av organisk materiale. Disse bergartene tilsvarer de som har gitt opphav til hydrokarbonene som er dannet i området. Ved å sammenligne oljer med egenskapene i de analyserte bergartene har man kunnet påvise at bergartene av sen jura alder har dannet både olje og gass, mens bergartene av midt jura alder har dannet gass.

Databasert simulering av den geologiske utviklingen for området viser at dannelsen av hydrokarboner fra disse bergartene skjer i to hovedfaser, fra Paleocen til Miocene tid, mellom 61 og 15 millioner år siden, samt i løpet av de siste 2 millioner år. Resultatene fra simuleringen viser også at bare 1 % av oljen og ca 10 % av gassen som har vært dannet er funnet. Dersom man sammeligner dette med andre petroleumsprovinser er disse tallene oppmuntrende med hensyn på muligheten for å finne tilleggsreserver i området.

Personalia:
Holger Justwan er født i 1976 og oppvokst i Mallersdorf-Pfaffenberg i Tyskland. Etter 3 år som student ved Technische Universität München, Tyskland, begynte han som student ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen i 2000. Han avla sin cand. scient. eksamen i petroleumsgeologi/organisk geokjemi ved det samme instituttet i 2002. Siden Oktober 2002 har han vært ansatt som doktorgradsstipendiat. Stipendiatprosjektet hans ble finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Esso Exploration and Production Norway A/S.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Holger Justwan, tlf. 452 79 231, epost: holger.justwan@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1196. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side