Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Glasiale prosesser og innlandsisens tilbakesmelting etter siste istid

Carita Grindvik Knudsen   

Carita Grindvik Knudsen disputerer 19. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Glacier dynamics and lateglacial environmental changes – evidences from SW Norway and Iceland.”

I avhandlingen inngår tre arbeider som på ulike måter belyser prosesser og avsetninger relatert til isbreer. I to av studiene er det undersøkt når og hvordan innlandsisen i sørvest Norge smeltet tilbake etter siste istid. For å tidfeste tilbakesmeltingen og for å kartlegge klimavariasjoner i overgangen til nåværende mellomistid (senglasial tid) er det tatt sedimentkjerner fra tre kystnære myrbasseng sør på Jæren. Sedimentene er visuelt beskrevet og organisk innhold og magnetiske egenskaper er målt. Alderen er bestemt ved hjelp av radiokarbondateringer av planterester og viser at isens tilbakesmelting startet for ca. 16 500 år siden. Klimaet avspeiles ved en veksling mellom organiskrike og minerogene sedimenter. Resultatene viser to relativt varme perioder avbrutt av en kortere kald fase og etterfulgt av en lengre kald periode (yngre dryas). Etter den siste kalde perioden fulgte overgangen til et markert varmere klima og den endelige slutten på siste istid.

Forløpet under den videre tilbakesmeltingen er undersøkt ved hjelp av landformstudier på Jæren. Her ligger et område dominert av landformer dannet av en aktiv isbre side ved side med et område dominert av sirkulære morenerygger avsatt av en passiv isbre, noe som gjenspeiler varierende aktivitet langs fronten av innlandsisen.

På Island er det gjort undersøkelser på Brúarjökull, en såkalt ”surgende” bre, som karakteriseres ved periodevise store fremstøt over korte tidsintervall, uavhengig av klima. Vinteren 1963/64 rykket Brúarjökull frem hele 8 km i løpet av noen måneder og nådde en maksimum hastighet på 120 m/døgn. Den ekstremt raske brebevegelsen skyldes enten at breen skilles fra underlaget av et tynt vannlag, eller at sedimenter under breen med høyt vanninnhold deformeres. Kartlegging av smeltevannskanaler dannet før, under og etter det siste fremstøtet på Brúarjökull viser at smeltevannet kommer ut i mange små løp langs brefronten under ”surgen”, noe som tolkes som en omlegging av smeltevannsystemet. Samtidig er sedimentene under breen moderat deformert og viser at deformasjon av sedimentene bidro til den totale brebevegelsen.

Personalia:
Carita Grindvik Knudsen er født i 1976 i Trondheim, og vokst opp på Sunnmøre, i Bærum og Sandefjord. Hun avla cand.scient.-graden ved Universitetet i Bergen i 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Carita Grindvik Knudsen, tlf. 55 58 81 16, epost: carita.knudsen@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side