Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Historier ungdom lever

Ketil Knutsen   

Cand. philos. Ketil Knutsen disputerer 23. mai 2006 for dr. philos graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Historier ungdom lever - en studie av hvordan ungdommer bruker historie for å gjøre livet meningsfullt”

Avhandlingen handler om hvordan ungdommer gjør ulike fenomener som nazisme, mote, innvandring, fattigdom og 17. mai meningsfulle, i et samspill mellom deres nåtidsforståelse, fortidsfortolkning og fremtidsforventninger. Avhandlingen beskriver og forklarer denne meningsskapingen som samspillet mellom erfaringer, identifiseringer, kulturer og handlinger.

Noen ungdommer viser ganske komplekse oppfatninger av ulike fenomener. Men hos mange ungdommer bygger historiebruken mer på verdier enn kunnskaper. Ungdommene ser dessuten ofte i liten grad sammenhenger mellom de ulike fenomenene og seg selv personlig, og heller ikke seg selv som en del av et større kollektiv. De er også ofte lite bevisste sine bakenforliggende oppfatninger, og alternative oppfatninger til deres egne oppfatninger.

Ved å bidra med kunnskap om ungdommers historiebruk er avhandlingens hensikt å gi ny innsikt som kan gjøre det mulig for lærere å undervise med mer kunnskap om hvordan skoleungdommer faktisk bruker historie, og dermed lettere hjelpe elevene til å videreutvikle sin historiebruk.

Personalia:
Ketil Knutsen er født i Bergen i 1973. Han gjennomførte hovedoppgaven sin ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen i 2001. Deretter fikk han et fireårig doktorgradsstipend ved samme institusjon. Han har imidlertid gjennomført doktorgradsprogrammet ved Institutt for utdanning og helse, Det psykologiske fakultet. Knutsen har også arbeidet som lærer i grunnskole, videregående skole, Høgskole og Universitet. I dag arbeider han ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.05.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Narrativitet og historie”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.05.2006, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ketil Knutsen, tlf. 77 64 62 40, epost: Ketil.Knutsen@sv.uit.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1836

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side