Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Et vindu mot evigheten. Bilder, syn og erkjennelse i middeldalderen

Henning Laugerud   

Henning Laugerud disputerer fredag 25. august for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Det hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder"

Avhandlingen er en studie av den visuelle kulturen i høy- og senmiddelalderens Europa. Den tar utgangspunkt i freskesyklusen til Andrea di Bonaiuto fra slutten av 1300-tallet i kapitelsalen i dominikanerkonventet Sta. Maria Novella i Firenze i et forsøk på å avdekke periodens blikk. Avhandlingens sentrale fokus er å se i hvilke sammenhenger bilder ble diskutert for derved å finne frem til de erkjennelsesmessige sammenhenger de inngikk i. Avhandlingens målsetting er å (re-)konstruere en historisk-kulturell ”optikk”, og se på sammenhengene mellom bilder, syn og erkjennelse.

Hovedkonklusjonene i avhandlingen er at sansning i middelalderen ble sett på som en sentral, og muligens også den primære vei til Gudserkjennelse. Dette gjøres på bakgrunn av en gjennomgang av sentrale teologers behandling og diskusjon av bilder og bilders teologiske signifikans. Sentralt i denne sammenheng står Thomas av Aquino (ca. 1226-1274). Her finner man en forståelse av bildet som det som fører til prototypen, som vil si Kristus-Gud. Sentralt i denne forståelsen er det vi kan definere som det anagogiske blikk. Dette er et blikk som tar utgangspunkt i det sansbare og derfra beveger betrakteren seg til det ikke-sansbare guddommelige. Forholdet mellom den åndelige og konkrete betrakting er prosessuell, og synet spiller i begge former for beskuelse en grunnleggende rolle. Fysisk syn og åndelig syn befinner seg på ulike nivåer, men på den samme optiske skala, med glidende overganger fra det ene nivået til det andre. Fysisk syn og intellektuelt eller åndelig syn, og dermed erkjennelse, henger altså nært sammen. Dette gir det fysiske bilde nådeformidlende karakter.

Bildets erkjennelsesmessige betydning blir også i avhandlingen sett i forhold til middelalderens erindringskultur, og det argumenteres for at bildene i seg selv såvel som i samspill med omgivelsene i det sakrale rom har en retorisk funksjon. Den retoriske funksjon har som mål at bildets gjenstand, det som avbildes, skal lagres og ha en anagogisk funksjon i erindringen. Dette handler ikke om mnemoteknikk i en snever ”instrumentell” forstand. Erindringen er av erkjennelsesmessig karakter som dels peker bakover til Guds handlinger i historien, dels den aktuelle nåtidige betraktning og aktuelle handling som tilsist peker fremover mot frelsen. Bildene blir en ”synskanal” som i en viss forstand både er i og utenfor den menneskelige tid. Bildet blir et vindu til det guddommelige. Bildet er et uttrykk for det hellige som viser seg gjennom bildene i en uendelig kjede av tegn. Kommunikasjonen med det hellige, med Gud, er en strøm av tegn som flyter frem og tilbake mellom verden og evigheten gjennom bildet. Bildet blir et hellig tegn, et tegn i den troendes uendelige meningsfulle semiotiske univers. Vi kan altså forstå bildene, og det rom de befinner seg i, som en slags synsmaskin, et hagioskop, beregnet på å se det hellige.

Et sentralt teoretisk poeng i avhandlingene er å vise til bildenes familiaritet i middelalderen. Det vil si at det er en art ”likhet” mellom ulike former for bilder; fysiske, mentale, språklige osv. Denne bildenes familiaritet understreker bildenes betydningsmessige flertydighet og har dermed relevans for den aktuelle teoretiske fagdebatt, både i forhold til tolkningsteori og problematiseringen av moderne forestillinger om kunst, kunstverk og estetikk.

Personalia:
Henning Laugerud ble født i Kongsberg i 1961. Han tok cand. philol graden med hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen i 1992. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Historisk museum/Oldsakssamlingen i Oslo. Universitetsstipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1999-2003, universitetslektor samme sted fra 2003-2005. Laugerud er for tiden ansatt ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.08.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Gjør rede for forholdet mellom visualitet, materialitet og tekstlighet i middelalderens billedbegrep, dels i tidens tenkning om bildet som fenomen, dels i utviklingen innenfor billedbruk fra tidlig til senmiddelalder. Diskuter til slutt begrepsmessige forskjeller og likheter i forhold til vår tids forståelse av bilder.”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2006, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Henning Laugerud, tlf. 22 85 69 32 / 22 35 58 92, epost: henning.laugerud@ikos.uio.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side