Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ekstreme klimavariasjoner i Norskehavet under siste istid

Wim Lekens   

Wim Albert Henri Lekens disputerer torsdag 26. januar 2006 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Late Quaternary sedimentary history of the southern Norwegian margin: Sedimentary processes, impact of ice-sheet fluctuations and ocean circulation”

Avhandlingen fokuserer på klimavariasjonene gjennom den siste istiden i de sørlige delene av Norskehavet basert på to 25 meter lange kjerner og seismisk data. En klar sammenheng mellom variasjoner i utbredelsen av isdekkene på land og miljøforhold på kontinentale skråningen ble registrert. Ut fra ulike data var det mulig å rekonstruere både utbredelsen og hastigheten av den store isstrømmen i Norskerenna utenfor kysten av Vestlandet. Kollapsen av denne isstrømmen ved slutten av istiden er reflektert i sesongsvekslende hurtigavsatte lag av leire og sand. Årsaken til sammenbruddet var sannsynligvis en kombinasjon av økt havnivå og økt tilførsel av varmt Atlantisk vann opp langs Norskekysten.

I oppbygningsfaser av isdekket i Sør Norge for mellom 20000 og 40000 år siden har en hatt store og raske variasjoner i klima som resultat av endringer i innstrøm av varmt Atlantisk vann. Noen av disse endringene kan muligens tilskrives hurtig tapping av bredemte sjøer knyttet til det Fennoskandiske isdekket.

Resultatene er blant annen viktig for forståelsen av klimasystemet og hvordan de store isdekkene både er et resultat av klimaendringer men også kan påvirke klimautviklingen. Avhandlingen gir også ny innsikt i hvordan klimaendringer virker inn på sedimentasjonsprosesser på kontinentalmarginen

Personalia:
Wim Albert Henri Lekens er født i 1978 og oppvokst i Brugge, Belgia. Han tok MSc i marin geologi ved Universitetet i Gent i Belgia i 2000 og fullførte en MSc i marin geoteknikk i 2001 ved School of Ocean Sciences, University of North Wales, Bangor. Etter et år som forskerassistent ved Institutt for geologi, Universitetet i Bergen, hvor Lekens var involvert i kjerneanalyser og datering av Storegga raset knyttet til Ormen Lange utbyggingen, ble han ansatt som doktorgradsstipendiat høsten 2002. Stpendiat prosjektet hans ble finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR). Fra desember 2005 har han vært ansatt i A/S Norske Shell i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.01.2006, kl. 10:15, Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Wim Lekens, tlf. 400 48 276, epost: wim.lekens@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side